อำนาจหน้าที่

                                                             

                                         อำนาจหน้าที่


     กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2546 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ดังนี้
     1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความต้องการของท้องถิ่น
     2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน
เขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
     3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
     4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
     5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
     6. ประสานการระดับทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
     7.จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
     8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
     9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
   10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทำงานด้านการศึกษา
   11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมายส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          1. กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
             • ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
             • ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ
             • ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
             • จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
             • ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
             • ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
             • ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
             • ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
             • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
               ที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
             • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
               หรือที่ได้รับมอบหมาย
          2. กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
             • จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
               มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
               และความต้องการของท้องถิ่น
             • วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา
               และแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
             • ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
               และผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
             • ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก
               และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
             • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
               หรือที่ได้รับมอบหมาย
          3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่
             ดังต่อไปนี้
             • ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
             • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
               และการจัดการศึกษา
             • ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
               และการสื่อสาร
             • ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
             • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
               หรือที่ได้รับมอบหมาย
          4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
             • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
             • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
             • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
             • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
             • ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี
               งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
             • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
               หรือที่ได้รับมอบหมาย
          5. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
             • วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
             • ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
             • วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน
               และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
             • ศึกษา วิเคราะห์ และดำ เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
               การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครู
               และบุคลากรทางการศึกษา
             • จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
             • จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
             • ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ
               การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่างๆ
             • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
               และการดำเนินคดีของรัฐ
             • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
               หรือที่ได้รับมอบหมาย
          6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
             • ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
             • ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
             • ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป
               ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
             • ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
               และบุคลากรทางการศึกษา
             • ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ
               หรือต่างประเทศ
             • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร
               ทางการศึกษา
             • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
          7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
             • ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
               หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
             • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
             • วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัด
               และการประเมินผลการศึกษา
             • วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
               รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
             • นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
             • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
             • ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
               ของเขตพื้นที่การศึกษา
             • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
               หรือที่ได้รับมอบหมาย
         8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
             • ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
             • ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
               และการศึกษาตามอัธยาศัย
             • ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา
               ขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
               สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
             • ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
             • ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด
               เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน
               การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
             • ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา• ประสานการป้องกันและแก้ไข
               ปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน
               และนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
             • ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
             • ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
             • ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
             • ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
             • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
               มอบหมาย
          9. กลุ่มกฎหมายและคดี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
             • ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
             • ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
             • ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
             • ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
             • ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
             • ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
             • ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
             • ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
             • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย
               และงานคดีของรัฐ
             • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
        10. หน่วยตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
             • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบ
               การดูแลทรัพย์สิน
             • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
               เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด
             • ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
             • ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด
             • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
               หรือที่ได้รับมอบหมาย

^