การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว13/2556 ประจำปี พ.ศ.2559

การทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ ว13/2556 ประจำปี พ.ศ.2559
เอกสารประกอบ

1.  หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ศธ 04009-ว 1216 ลว. 28 ก.พ.63
2.  สรุปข้อมูล การขอทบทวนมติ ว 13 จาก ก.ค.ศ.
3.  แบบคำขอทบทวนมติ ก.ค.ศ
4. บัญชีแนบท้ายขอทบทวน (แบบ สพฐ.1,แบบ สพฐ.2) ส่ง โรงเรียน


คู่มือและการประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์ ฯ
ว.13/2556

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือ เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
- หนังสือแจ้งจาก ก.ค.ศ. และ สพฐ. คลิกเพื่อดาวน์โหลด

      - ปฏิทินการดำเนินการ  คลิก
      - ชื่อรางวัลที่ ก.ค.ศ. รับรอง จำนวน 203 รางวัล คลิก
      -  รายละเอียดการจัดส่งเอกสาร คลิก
      -  คู่มือการประเมิน คลิก
      -  แบบฟอร์มต่าง ๆ คลิก
      - แผ่นพับ ถาม - ตอบ ว.13/2556 คลิก
      - ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งผลงาน คลิก


 
^