แนวทาง คู่มือ ในการขอวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21/2560

การขอวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (ว21/2560)

-  คู่มือ ว21-2560 (สพฐ.)
ตัวอย่างการตรวจสอบคุณสมบติผู้ขอรับการประเมิน ตามเกณฑ์ ว21-60
แบบสรุปจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน
แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
แนวทางการนำชั่วโมงพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมง PLC


- หลักเกณฑ์ , เครื่องมือสนับสนุนการใช้งาน Logbook Teacher สำนักงาน ก.ค.ศ.
คู่มือประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว21-2560 (สพฐ.) 
- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
- แนวปฏิบัติการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
- การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)
- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559
- แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (วฐ.1)
- แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ : รายปีการศึกษา (วฐ.2)
- แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน : 5 ปีการศึกษา (วฐ.3)
- เอกสารประกอบการประชุม (กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล สพร. สพฐ.)
- คู่มือ ว 21/2561 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

- คู่มือ หลักเกณฑ์ ว.21/2560 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 (มีคู่มือ Logbook)

ดาวน์โหลด เอกสารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินตามหลักเกณฑ์

   และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) ณ วันที่ 4 กันยายน 2561

^