แนวทาง คู่มือ ในการขอวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21/2560

การขอวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (ว21/2560)

1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
3. แนวปฏิบัติการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
4. การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559
6. แบบ วฐ1-3 ปรับปรุง สพฐ.
7. คู่มือ ว21-2560 ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
8. คู่มือ ว21-2560 (สพฐ.)
9. เอกสารประกอบการประชุม  (กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล สพร. สพฐ.)
10. หนังสือ ก.ค.ศ. ว14-61 ลว. 25 ก.ย. 61 (การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา กรณีไม่ได้อบรมคูปอง ระหว่า 5 ก.ค. 60 - 31 ธ.ค. 61)
11. หนังสือ ก.ค.ศ. ว22-60 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
12. คู่มือ การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ตำแหน่งครู
13. แนวทางการรวบรวมเอกสารประกอบการประเมิน ว21-2560
14. แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการมาทดแทนเป็น_PLC (5 ก.ค. 60 - 4 ก.ค. 62)
15. ตัวอย่างแบบสรุปจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน
16. ตัวอย่างการนับคุณสมบติผู้ขอรับการประเมิน ตามเกณฑ์ ว21-60
16.1 ตัวอย่างการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 (ช่วงเปลี่ยนผ่าน กรณียื่นคำขอในปีการศึกษา 2563)
17. สรุป ว21 
18. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

19. แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย การตรวจสอบและกลั่นกรองผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับประเมินเพื่อมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 (ครูชำนาญการ)
20. แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย การตรวจสอบและกลั่นกรองผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับประเมินเพื่อมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 (ครูชำนาญการพิเศษ)
21. แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย การตรวจสอบและกลั่นกรองผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับประเมินเพื่อมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 (ครูเชี่ยวชาญ)
22. การจัดเอกสาร/หลักฐานประกอบการกลั่นกรอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
23. แบบสรุปหลักฐานร่องรอยการตรวจสอบและกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)

 
^