คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2561

คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2561 
คู่มือตัวชี้วัดปี 2561 ฉบับสมบูรณ์ (word)  **คลิก**
คู่มือตัวชี้วัด ม.44 ปี 2561 .pdf **คลิก**
คำชี้แจงตัวชี้วัด ม.44 ปี 2561 .ppt **คลิก**
 
^