Obec 2561


ดาวน์โหลดเอกสารการประกวด OBEC Award 2562

1. เล่มที่ 1
2. เล่มที่ 2
3. เล่มที่ 3 
4
. Active Teacher และ PLC
5. การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. โรงเรียนสุขภาาวะ
7. แบบสรุปคะแนน OBEC-BEST 2562


*ประกาศรายชื่อหน่วยงานและผู้เข้าร่วมประกวดในวันที่ 22 สิงหาคม 2562

*
*สามารถแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 
และส่งผลงานมาที่สพม.18 ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2562
^