Obec 2563


ดาวน์โหลดเอกสารการประกวด OBEC Award 2563

1. เล่มที่ 1
2. เล่มที่ 2
3. เล่มที่ 3 
4
. Active Teacher และ PLC
5. การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. โรงเรียนสุขภาาวะ
7. แบบสรุปคะแนน OBEC-BEST 

______________________________________________________________________________________________________________


OBEC Awards และ Best Practice ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน
ต่างกันตรงคุณสมบัติเบื้องต้น
ขั้นตอนการเข้าร่วมประกวดผลงาน ดังนี้
1.ตอบรับการสมัครผ่านคิวอาร์โค้ด (QR code) ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563   
  
2.จัดส่งผลงานรูปเล่มและแบบรายงานสรุปผลงาน(หรือบทคัดย่อ) ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ จำนวน 3 ชุด
3.จัดทำคลิปวิดีโอ (Video Clip) นำเสนองานในหัวข้อ/ด้านที่กำหนดของแต่ละท่าน  ความยาวไม่เกิน 7 นาทีในทุกรายการประกวด         
   บันทึก  ลงแผ่น CD หรือ DVD แนบมากับรูปเล่มจำนวน 3 ชุด ตามข้อ 2
4.ส่งมายังกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
   ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2563

________________________________________________________________________

 
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 2563

______________________________________________________________________________________________________________________
^