คู่มือการประเมินวิทยฐานะ หลักเกณฑ์ ว 13/2556

คู่มือและการประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์ ฯ
ว.13/2556

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือ เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
- หนังสือแจ้งจาก ก.ค.ศ. และ สพฐ. คลิกเพื่อดาวน์โหลด

      - ปฏิทินการดำเนินการ  คลิก
      - ชื่อรางวัลที่ ก.ค.ศ. รับรอง จำนวน 203 รางวัล คลิก
      -  รายละเอียดการจัดส่งเอกสาร คลิก
      -  คู่มือการประเมิน คลิก
      -  แบบฟอร์มต่าง ๆ คลิก
      - แผ่นพับ ถาม - ตอบ ว.13/2556 คลิก
      - ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งผลงาน คลิก


 
^