ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1. การบริหารความเสี่ยงในการบริหารสินทรัพย์และการทุจริตในองค์กร หลักการควบคุมดูแลวิธีการตรวจนับสินทรัพย์ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการบริจาคและการจำหน่ายสินทรัพย์ ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการจัดการและบริหารสินทรัพย์ที่อาจได้รับการทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ มาตรการที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง) กำหนดให้มีการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจต้องปฏิบัติข้อบกพร่องด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ที่ได้รับการทักท้วง จาก (สตง) หรือหน่วยงานตรวจสอบ  ** รายละเอียด**
ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร ค่าลงทะเบียนคนละ 3,900 บาท (ไม่ร่วมค่าที่พักและค่าอาหารเย็น)
2. การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) การศึกษาหลักการและสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยการวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร ค่าลงทะเบียนคนละ 3,900.- บาท (ไม่ร่วมค่าที่พักและค่าอาหารเย็น) **รายละเอียด**

Related

ความคิดเห็น
^