โครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

         ด้วยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้กำหนดให้มีโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกำหนดหลักสูตรในการพัฒนา ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศ 4.0ด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง GPAS 5 Steps
2. กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน Coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์แนวใหม่ ของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
3. GPAS 5 Steps หล่อหลอมชีวิตให้ซาบซึ้งกับศิลปะ ยกระดับความคิดและจิตใจให้มีสุนทรีภาพ สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้สังคม
4. เทคนิคการเรียนรู้แบบยั่งยืนที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์และเพิ่มศักยภาพเยาชนไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. ปรับเปลี่ยนวิธีเรียนรู้การงานอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่ยั่งยืนให้กับผู้เรียน ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps
6. การยกระดับการรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ผ่าน PLC
7. ใช้ GPAS 5 Steps สร้างคุณค่าในการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้กับผู้เรียน
8. เทคนิคการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในหลักสูตรใหม่ ที่พัฒนาความสามารถด้านคำนวณอย่างเป็นเลิศ ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET และ PISA
9. เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกระบวนการเชิงปฏิบัติการแบบ Active Learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) อันเป็นการยกระดับคุณภาพผู้เรียนแบบยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และการศึกษายุค Thailand 4.0
10. เทคนิคการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICES) โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps เพื่อเพิ่มความสามารถด้านภาษาของผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET และ PISA 
**รายละเอียด**

Related

ความคิดเห็น
^