ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน" ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีรา

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน" ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบ และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบัวขาว อาคาร 8 ชั้นล่าง โรงเรียนชลกันยานุxxxล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี **รายละเอียด**

Related

ความคิดเห็น
^