ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกองค์กรและบุคคลต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565

       ด้วยจังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กำหนดให้มีโครงการคัดเลือกองค์กรและบุคคลต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองให้คงอยู่สืบไป โดยสามารถดาวน์โหลดแบบกรอกข้อมูลประวัติและผลงาน ได้ที่เว็บไซต์ www.chonburi.go.th (หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”) และส่งผลงานถึงวันที่ 9 กันยายน 2565 **รายละเอียด**

Related

ความคิดเห็น
^