แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
อ่านเพิ่มเติมและดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

 

Related

ความคิดเห็น
^