Personnel

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • thumbnail

  นางจารุรัตน์ เพชรกำเนิด

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

 • thumbnail

  นางเพ็ญศรี เต็มนุช

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวเสาวนี หนูฤทธิ์

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวกาญจนา ศรีสุวงค์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวจิรัชญา ต่างใจ

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวปิยวรรณ สุรเมธากุล

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวกัญญา ไชยทอง

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวทัศนีย์ เชยชม

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวพัชรวรรณ คำหงส์

  พนักงานราชการ

^