รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวปรรณพัชร์ จำสุข

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^