รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวจิรัชญา ต่างใจ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^