รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางพจนา ขาวสอาด

กลุ่มบุคลากร

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^