Personnel

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นายบรรเจิด สายกระซิบ

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม

 • thumbnail

  นางพจนา ขาวสอาด

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางลำดวน แสงมณื

  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวอรอุษา อาษาไชย

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางกนกพร วงศ์อัมพรพิชญ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายณัฐพล ประคองสาย

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวปาริฉัตร สุหร่าย

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวกชวรรณ สร้อยสน

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายทรงยศ ทองขจร

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายชูพงษ์ สุรังษี

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายทรงศักดิ์ เปตามานัง

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายบุญนาศ วรรพิรุณ

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นางศศิชา ทองสว่าง

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางโกสุม จันทรักษา

  แม่บ้าน

^