ประกาศ สพม.18 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi

สพม.18 ขอประชาสัมพันธ์การประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยให้ยื่นข้อเสนอเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในวันที่ 25 มกราคม 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ก่อนวันเสนอราคา หรือสอบถามที่ 038397501 - 5 ต่อ 106 **รายละเอียด**

Related

ความคิดเห็น
^