ข้อมูลประชากรวัยเรียนในเขต นอกเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2563

student2563
 
^