ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ตัวชี้วัด ข้อมูลที่เผยแพร่
O1โครงสร้างหน่วยงาน
O2ข้อมูลผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5ข้อมูลการติดต่อ
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7ข่าวประชาสัมพันธ์
O8Q&A
O9Social Network
O10แผนดำเนินงานประจำปี
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17E–Service
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34เจตจํานงสุจริต ของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37การดําเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
';
';
';
';
';

Copyright © 2022 jirakorn.TH All rights reserved.