ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  รายการ ข้อมูลที่เผยแพร่ ข้อมูล link
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลพื้นฐาน
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสพม.ชลบุรี ระยอง
O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. การประชาสัมพันธ์
3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การบริหารงาน
1. การดำเนินงาน
การบริหารงาน
1. การดำเนินงาน
2. การปฏิบัติงาน
3. การให้บริการ
การบริหารเงินงบประมาณ
1. การดำเนินงาน
2. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
4. แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
';
';
';
';
';

Copyright © 2022 jirakorn.TH All rights reserved.