ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  รายการ ข้อมูลที่เผยแพร่ ข้อมูล link
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลพื้นฐาน
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสพม.ชลบุรี ระยอง
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร ผู้บริหาร สพม.ชลบุรี ระยอง -
O3 : อำนาจหน้าที่ อำนาจหน่าที่ -
O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565-2567
O5 : ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ -
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 -
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 ฉบับที่ 3 พ.ศ.ง2562 -
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2 พ.ศ.2551 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 -
พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 -
พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 -
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 -
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความรับผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
แก้คำผิด พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความรับผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
พระราชบัญญัติ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณษอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2. การประชาสัมพันธ์
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ -
จดหมายข่าว สพม.ชบรย
3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 : Q&A Q & A ติดต่อสอบถาม -
O9 : Social Network Social Network -
การบริหารงาน
1. การดำเนินงาน
O10 : แผนดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การบริหารงาน
1. การดำเนินงาน
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2564-มีนาคม2565)
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. การปฏิบัติงาน
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
คู่มือการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับสถานศึกษา
คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น
คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา (กลุ่มนโยบายและแผน)
คู่มือการปฏิบัติงาน งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ, งานบริหารงบประมาณ (กลุ่มนโบบายและแผน)
คู่มือการปฏิบัติงาน งานติดตามฯ และงานยุบ รวม เลิกสถานศึกษาฯ (กลุ่มนโยบายและแผน)
คู่มือการปฏิบัติงาน งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและงานจัดทำแผนปฏิบัติการ (กลุ่มนโยบายและแผน)
คู่มือการปฏิบัติงาน งานจัดทำคำของบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ (กลุ่มนโยบายและแผน)
คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ งานธุรการ และงานประเมินผลการดำเนินงานฯ (กลุ่มนโยบายและแผน)
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน ยานพาหนะ
คู่มือปฏิบัติงาน งานสารบรรณ กลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
คู่มือปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล
คู่มือการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
คู่มือการเสนอขอมีหรือเลือนวิทยฐานะตำแหน่งครู ตามเกณฑ์ ว PA
คู่มือการเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสายบริหารสถานศึกษา ตามเกณฑ์ ว PA
คู่มือการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลา
คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการให้ข้าราชการครูมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21
คู่มือการปฏิบัติงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
คู่มือการปฏิบ้ติงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ลูกจ้าง
คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน
คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงาน นางสุนีย์ แก้วอุไร
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวกัลยกร ศุภวุฒิ
คู่มือการปฏิบัติงาน นางนพภัสสร โกสินทรจิตต์
คู่มือการปฏิบัติงาน นางกนกพร วงศ์อัมพรพิชญ์
คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวณัฐณิชา ม่วงมี
คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวสุภาภรณ์ กำเลิศ
คู่มือการดำเนิงานคณะกรรมการสถานศึกษา
คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
คู่มือการประเมินนักเรีนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี -
คู่มือนิเทศ -
3. การให้บริการ
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ -
มาตรฐานการให้บริการ -
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง -
ขั้นตอนการเสนอขอปรับคุณวุฒิและการให้ได้รับเง้นเดือนเพิ่ม -
ขั้นตอนการขอถ่ายเอกสารทะเบียนประวัติ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 -
ขั้นตอนการดำเนินการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู -
ขั้นตอนการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ -
เว๊ปไซด์กลุ่มบริหารงานบุคคล -
คู่มือการให้บริการ การซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา -
คู่มือการให้บริการ ตามพระราชบัญญัติอำนวยกความสะดวก พ.ศ. 2558 -
ขบวนการขั้นตอนการให้บริการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา -
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน -
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ผลสำรวจการพึงพอใจการให้บริการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ -
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วงงาน -
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล -
O17 : E–Service ช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐ
การบริหารเงินงบประมาณ
1. การดำเนินงาน
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
2. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สขร.1
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 -
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล -
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล -
แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.ชลบุรี ระยอง ประจำปีงบประมาณ 2565 -
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล -
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -
การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -
การสรรหาพนักงานราชการ ครูผู้สอน -
ข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู 10 มิ.ย. 65 -
การให้ข้าราชการครูมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ -
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ -
การย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน -
ภารกิจด้านการบริหารงานบุคคลที่ผ่านมา -
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ว1/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ -
ว3/2565 ระเบียบการจัดการทะเบียนประวัติข้าราชการระบบอิเล็กทรอนิกส์ -
ว4/2565 แนวทางการประพฤติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครู -
ว8/2565 ซักซ้อมการลาของข้าราชการในช่วงสถานการณ์ Covid-19 -
ว10/2565 การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนคุณภาพ -
ว15/2565 การจัดทำวิดีทัศน์ในการเสนอขอเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ วPA -
ว23/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -
ว21/2564 ภาระงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -
ว22/2564 การกำหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดในการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ -
ว26/2564 การกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครู -
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2552 -
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559 -
คู่มือแนวทางการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน -
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ว22 /2560 -
คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลการงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี -
เกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการครูให้ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 ปี 2565 -
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 -
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ว7/2564 -
หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย -
ว24/2559 หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครู สายงานการสอน -
ว9/2564 หลักเกณฑ์การเสนอขอเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู -
ว10/2564 หลักเกณฑ์การเสนอขอเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายบริหารสถานศึกษา -
ว3/2564 มาตราฐานตำแหน่งและมาตราฐานวิทยฐานะข้าราชการครู -
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี สรุปรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล -
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล -
รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
การส่งเสริมความโปร่งใส
1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ -
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ -
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -
2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของ สพม.ชลบุรี ระยอง -
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม รายงานสรุปผล การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง -
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต -
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -
3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
4. แผนป้องกันการทุจริต
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การวิเคราะห์ผลการประเมินและแนวทางการนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ -
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม -
';
';
';
';
';

Copyright © 2022 jirakorn.TH All rights reserved.