คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน
คู่มือการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับสถานศึกษา
คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น
คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา (กลุ่มนโยบายและแผน)
คู่มือการปฏิบัติงาน งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ, งานบริหารงบประมาณ (กลุ่มนโบบายและแผน)
คู่มือการปฏิบัติงาน งานติดตามฯ และงานยุบ รวม เลิกสถานศึกษาฯ (กลุ่มนโยบายและแผน)
คู่มือการปฏิบัติงาน งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและงานจัดทำแผนปฏิบัติการ (กลุ่มนโยบายและแผน)
คู่มือการปฏิบัติงาน งานจัดทำคำของบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ (กลุ่มนโยบายและแผน)
คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ งานธุรการ และงานประเมินผลการดำเนินงานฯ (กลุ่มนโยบายและแผน)
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน ยานพาหนะ
คู่มือปฏิบัติงาน งานสารบรรณ
คู่มือปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
- คู่มือปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด
คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล
คู่มือการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
คู่มือการเสนอขอมีหรือเลือนวิทยฐานะตำแหน่งครู ตามเกณฑ์ ว PA
คู่มือการเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสายบริหารสถานศึกษา ตามเกณฑ์ ว PA
คู่มือการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลา
คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการให้ข้าราชการครูมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21
คู่มือการปฏิบัติงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
คู่มือการปฏิบ้ติงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ลูกจ้าง
คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- คู่มือการให้บริการ เรื่อง การซื้อแบบพิมพิมพ์ทางการศึกษา
- คู่มือการให้บริการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558

- คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษา
- คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
- คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
- คู่มือแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

- คู่มือปฏิบัติงานนางสุนีย์ แก้วอุไร
- คู่มือปฏิบัติงานนางสาวกัลยากร ศุภวุฒิ
- คู่มือปฏิบัติงานนางนพภัสสร โกสินทรจิต
- คู่มือปฏิบัติงานนางกนกพร วงศ์อัมพรพิชญ์
- คู่มือปฏิบัติงานนางสาวณัฐณิชา ม่วงมี
คู่มือการปฏิบัติงาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ขบวนขั้นตอนการให้บริการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

^