หลักเกณฑ์การบริหารพัฒนาทรัยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารพัฒนาทรัยากรบุคคล
            กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
                - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
                - กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน
                - การประเมินผลการปฏิบัติงาน   
                - การให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
                - ฐานคำนวณเงินเดือนครู
                - ฐานสูง - ต่ำ     
            กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
                - หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ว29/2560
                - หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ว 30/2560
                - หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ว7/2564
                - ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                - หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้น ตำแหน่งครูผู้ช่วย
                - หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
                - หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                - หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
                - หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ.
                - หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ว14/2563
           กลุ่มงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
                - เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว23/2563
                - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว9/2564
                - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว10/2564
                - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ว11/2564
                - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ว12/2564
                - หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว21/2560
                - มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว3/2564
                - การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา ว4/2564
                - หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
                - หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลัง
                - เกณฑ์อัตรากำลังครูในสถานศึกษา
                - คู่มือการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยะฐานะ สายงานการสอน
                - คู่มือการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยะฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา
                - คู่มือการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยะฐานะ สายงานบริหารการศึกษา
            
    - คู่มือการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยะฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา
           กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                 
- คู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                 - ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2552
                - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559
                - คู่มือแนวทางการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                - หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ว22 /2560
                - คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลการงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี
                - เกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการครูให้ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 ปี 2565

                      คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ
    - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - สถิติการดำเนินงาน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
แผนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
^