การบริหารและพัฒนาทรัยาการบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   - แผนยุทธศาสตร์ที่1
ารดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   - ขั้นตอนการดำเนินการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ
   - ขอสำเนา ก.ค.ศ.16
   - ขั้นตอนการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   - คู่มือครูใหม่
   - คู่มือบริหารงานบุคคล
   - คู่มือเลื่อนขั้น ปี 2562
   - คู่มือวิทยฐานะ ว 21
   - คู่มือขอรับมอบหมายขอถ่ายสำเนาทะเบียนประวัติ
หลักเกณฑ์การบริหารพัฒนาทรัยากรบุคคล
            กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
                หลักเกณฑ์การประเมินบุคลากร
                - กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน
                - การประเมินผลการปฏิบัติงาน   
                - การให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
                - ฐานคำนวณเงินเดือนครู
                - ฐานสูง - ต่ำ     
            กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
                - ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                - หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้น ตำแหน่งครูผู้ช่วย
                - หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
                - หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                - หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
                - หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ.
                - หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563
                - การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
           กลุ่มงานอัตราและกำลัง
                - หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
                - หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลัง
                - เกณฑ์อัตรากำลังครูในสถานศึกษา
                - คู่มือการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยะฐานะ สายงานการสอน
                - คู่มือการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยะฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา
                - คู่มือการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยะฐานะ สายงานบริหารการศึกษา
            
    - คู่มือการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยะฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา
 
- รายงานผลการบริหารและพัฒนางานบุคคลประจำปี
 
- รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ 2563

 
^