การบริหาร

- คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กลุ่มบริการการเงินและสินทรัพย์
- คู่มือการปฏิบัติงาน
 กลุ่มงานติดตาม ประเมินผล และรายงานผล กลุ่มนโยบายและแผน
- คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน
- คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน 

- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ (กลุ่มนโยบายและแผน)
- คู่มือผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
- คู่มือมอบหมายขอถ่ายสำเนาทะเบียนประวัติ
- คู่มือการขอปรับวุฒิการศึกษา
- ขั้นตอนการดำเนินการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลารกทางการศึกษามีวิทยฐานะ
- ขบวนขั้นตอนการให้บริการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- ขั้นตอนการขอ กพ.7
- ขั้นตอนค่าการศึกษาบุตร
- ขั้นตอนค่ารักษาพยาบาล
- ขั้นตอนงานสวัสดิการ
- ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัว
- ขอสำเนา ก.ค.ศ. 16
- ขั้นตอนการทำบัตรข้าราชการ
- แบบสำรวจความพึงพอใจ
-
คู่มือการปฏิบัติงานทำความสะอาด
- หลักปฏิบัติในการใช้รถราชการ (1)
- คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานสำนักงานเขต
- คู่มือปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
- คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
- ข้อมูลการให้บริการ
- มาตราฐานการให้บริการ
- รายละเอียดสนับสนุน
- สถิติการให้บริการ

 

^