การบริหาร

คู่มือ ขั้นตอน กลุ่มงาน สพม.ชบ รย

   กลุ่มนิเทศก์ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
       
- คู่มือนิเทศก์การศึกษา ประจำปี 2564
        - คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ปรำจำปี 2564
        - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามนโยบายตามภาระกิจหน่วยงาน
        - หลักสูตรต้านทุจริต
        - รายงานผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
               การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
                       - รายงานการมีส่วนร่วมของสพม.ชบรย ตัวชี้วัดที่ 33
                       - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
                       - เสริมสร้างรวัฒนธรรมองค์
   กลุ่มงานนโยบายและแผน
      
  - แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี งปม. 66-70-สพม.ชบรย
        - รายงานผลการดำเนินงานปี งปม. 65-สพม.ชบรย

        - แผนปฏิบัติการประจำปี งปม.66-สพม.ชบรย
        - คู่มือการปฏิบัติงาน งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ, งานบริหารงบประมาณ (กลุ่มนโบบายและแผน)
        - คู่มือการปฏิบัติงาน งานจัดทำคำของบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ (กลุ่มนโยบายและแผน)
        - คู่มือการปฏิบัติงาน งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและงานจัดทำแผนปฏิบัติการ (กลุ่มนโยบายและแผน)
        - คู่มือการปฏิบัติงาน งานติดตามฯ และงานยุบ รวม เลิกสถานศึกษาฯ (กลุ่มนโยบายและแผน)

        - คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา (กลุ่มนโยบายและแผน)
        - คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ งานธุรการ และงานประเมินผลการดำเนินงานฯ (กลุ่มนโยบายและแผน)
        - คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
        - แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
        - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี  (พ.ศ.2559-2562)
        - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี  (พ.ศ.2563-2565)
        - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
        - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

        - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  
        - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอ
บ 6 เดือน)
        - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
        - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

        - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
        - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
        - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
        - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

        - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

        - รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
       

    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

       คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

       - คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
    งานพัสดุ
        - คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เล่ม 1
        - คู่มือการปฏิบัติงานพัดุ เล่ม 2
        -  คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น
        
งานการเงิน
        - คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน
        - คู่มือผู้เกษียณอายุราชการ 
   งานบัญชี
       - คู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับสถานศึกษา
       - คู่มือรายงานโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     

   กลุ่มบริหารงานบุคคล
        - คู่มือการบริหารงานบุคคล
        - คู่มือการคัดลอกสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16
        - คู่มือการขอปรับวุฒิการศึกษา

        +- คู่มือการปฏิบัติงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
        - คู่มือการปฏิบัติงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
        +- คู่มือการปฏิบัติงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
        - คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
        +- คู่มือ PA
        - คู่มือการเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562
        +- คู่มือการจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง
        - คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์วิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560
        - คู่มือขอรับมอบหมายขอถ่ายสำเนาทะเบียนประวัติ
        - คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
        - ขั้นตอนการดำเนินการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลารกทางการศึกษามีวิทยฐานะ
        -
คู่มือการจัดทำและขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
        - คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สำหรับข้าราชการ
        - คู่มือเส้นทางครูมืออาชีพ สำหรับครูผู้ช่วย
        - คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง
        - คู่มือการพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษาให้มีสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
                การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
                        - ความพึงพอใจกล่มบริหารงานบุคคล


   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
        - คู่มือการปฏิบัติงาน

   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
        - คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
        - คู่มือการให้บริการ เรื่อง การซื้อแบบพิมพิมพ์ทางการศึกษา
        - คู่มือการให้บริการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
       
- คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษา
        - คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
        - คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
        - คู่มือแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

        - คู่มือปฏิบัติงานนางสุนีย์ แก้วอุไร
        - คู่มือปฏิบัติงานนางสาวกัลยากร ศุภวุฒิ
        - คู่มือปฏิบัติงานนางนพภัสสร โกสินทรจิต
        - คู่มือปฏิบัติงานนางกนกพร วงศ์อัมพรพิชญ์
        - คู่มือปฏิบัติงานนางสาวณัฐณิชา ม่วงมี
        - คู่มือการปฏิบัติงาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
        - ขบวนขั้นตอนการให้บริการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
         
   กลุ่มงานอำนวยการ
       
- อำนาจหน้าที่
        - คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
       
- คู่มือปฏิบัติงาน งานสารบรรณ
        - คู่มือการปฏิบัติงานทำความสะอาด
        - หลักปฏิบัติในการใช้รถราชการ
        -  คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานสำนักงานเขต
        -  คู่มือปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

        -  ขั้นตอนงานสวัสดิการ
        -  งานบริการข้อมูลข่าวสาร
        -  งานรับหนังสือ
        -  การประเมินความเสี่ยง
        -  การวิเคราะห์ความเสี่ยง 2563
        -  การดำเนินงานเพื่อจัดการความสี่ยง

        -  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
        -  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
            ภายในหน่วยงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

         - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาของ สพม.18 
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

       
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
       
- ผลการสำรสวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน 
       
- เล่มวิเคราะห์ผลการประเมินและมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
       
- การดําเนินงานตามมาตรการ
       
- คู่มือให้บริการ
       

   หน่วยตรวจสอบภายใน
        - คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
               1.งานตรวจสอบภายใน
                     
- 1.1.1 งานประเมินระบบควบคุมภายใน
                      - 1.1.2 งานประเมินความเสี่ยง

               2.งานบริหารการตรวจสอบ
                     
- 1.2.1 งานตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฏหมาย
                      - 1.2.2 งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน
                      - 1.2.3 การตรวจสอบการดำเนินงาน
                      - 1.2.4 งานตรวจสอบการบริหาร

               3.งานธุรการและสารสนเทศ

    กลุ่มงานกฏหมายและคดี
       
  - คู่มือมาตรฐานการปฏฺิบัติงานกลุ่มกฏหมายและคดี
          - คู่มือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มกฏหมายและคดี

        - พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562
        - พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
        - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
        - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคล ฉบับที่ 2
        - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคล ฉบับที่ 3
        - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคล ฉบับที่ 4
        - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 1
        - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2
        - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564
        - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบ
        - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
        - รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี
        - ข้อมูลสถิติข้อร้องเรียน โดยใช้เทคโนโลยี
   
            - รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
          - คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการใช้บริการ
          - คู่มือมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
   
อื่นๆ
        - แบบสำรวจความพึงพอใจ
        - ข้อมูลสถิติการให้บริการ
        - มาตราฐานการให้บริการ
        - รายละเอียดสนับสนุน
        - รายงานการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
       
- เล่มข้อมูลสถิติการให้บริการ


       

^