การบริหาร

คู่มือ ขั้นตอน กลุ่มงาน สพม.18

   กลุ่มนิเทศก์ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
        - คู่มือนิเทศก์การศึกษา ประจำปี 2563
       
- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามนโยบายตามภาระกิจหน่วยงาน
        - หลักสูตรต้านทุจริต
        - รายงานผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

   กลุ่มงานนโยบายและแผน
      
  - คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานติดตาม ประเมินผล และรายงานผล กลุ่มนโยบายและแผน
        - คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน
        - คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน 
        - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ (กลุ่มนโยบายและแผน)
        - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี  (พ.ศ.2559-2562)
        - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี  (พ.ศ.2563-2565)
        - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
        - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
        - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอ
บ 6 เดือน)
        - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
        - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
        - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
        - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
       


    กลุ่มงานบริการการเงินและสินทรัพย์
        - คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง
        - คู่มือผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
        - คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
      
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   กลุ่มบริหารงานบุคคล
        - นโยบายการบริหารงานบุคคล
        - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
        - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
        - คู่มือมอบหมายขอถ่ายสำเนาทะเบียนประวัติ
        - คู่มือการขอปรับวุฒิการศึกษา
        - คู่มือปฏิบัติการธุรการบุคคล
        - ขั้นตอนการดำเนินการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลารกทางการศึกษามีวิทยฐานะ 
        - ขั้นตอนการขอ กพ.7
        - ขั้นตอนค่าการศึกษาบุตร
        - ขั้นตอนค่ารักษาพยาบาล
        - ขั้นตอนงานสวัสดิการ
        - ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัว
        - ขอสำเนา ก.ค.ศ. 16
        - ขั้นตอนการทำบัตรข้าราชการ

   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
                - หลักเกณฑ์การประเมินบุคลากร
                - กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน
                - การประเมินผลการปฏิบัติงาน
                - การให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
                - ฐานคำนวณเงินเดือนครู
                - ฐานสูง - ต่ำ
            กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
                - ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                - หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้น ตำแหน่งครูผู้ช่วย
                - หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
                - หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                - หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
                - หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ.
                - หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
                   และบุคลากรทางการศึกษา
                - ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

                - การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
                  กลุ่มงานอัตราและกำลัง

                - หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
                - หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลัง
                - เกณฑ์อัตรากำลังครูในสถานศึกษา
                - คู่มือการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยะฐานะ สายงานการสอน
                - คู่มือการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยะฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา
                - คู่มือการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยะฐานะ สายงานบริหารการศึกษา
                - คู่มือการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยะฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา

        - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
                ****ดูข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มบริหารงานบุคคล  "คลิ๊กที่นี่"  *****

   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
        - คู่มือการปฏิบัติงาน

   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
        - คู่มือปฏิบัติงาน
        - คู่มือการให้บริการ เรื่อง การซื้อแบบพิมพิมพ์ทางการศึกษา
        - คู่มือการให้บริการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
       
- คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษา
        - คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
        - คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
        - คู่มือแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
        - ขบวนขั้นตอนการให้บริการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
         

   กลุ่มงานอำนวยการ
       
- อำนาจหน้าที่
        - คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
        - คู่มือการปฏิบัติงานทำความสะอาด
        -  หลักปฏิบัติในการใช้รถราชการ
        -  คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานสำนักงานเขต
        -  คู่มือปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

        -  ขั้นตอนงานสวัสดิการ
        -  งานบริการข้อมูลข่าวสาร
        -  งานรับหนังสือ
        -  การประเมินความเสี่ยง
        -  การวิเคราะห์ความเสี่ยง 2563
        -  การดำเนินงานเพื่อจัดการความสี่ยง

        -  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
        -  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
            ภายในหน่วยงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

         - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาของ สพม.18 
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

   

   หน่วยตรวจสอบภายใน
        - คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
               1.งานตรวจสอบภายใน
                     
- 1.1.1 งานประเมินระบบควบคุมภายใน
                      - 1.1.2 งานประเมินความเสี่ยง

               2.งานบริหารการตรวจสอบ
                     
- 1.2.1 งานตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฏหมาย
                      - 1.2.2 งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน
                      - 1.2.3 การตรวจสอบการดำเนินงาน
                      - 1.2.4 งานตรวจสอบการบริหาร

               3.งานธุรการและสารสนเทศ

    นิติกร
       
  - คู่มือมาตรฐานการปฏฺิบัติงาน การร้องเรียน และการให้บริการ
          - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    
          - ประกาศเจตจำนง
          - ข้อมูลสถิติการร้องเรียน ปี 2563

 
    กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
          - คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการใช้บริการ
          - คู่มือมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล


    อื่นๆ
        - แบบสำรวจความพึงพอใจ
        - ข้อมูลสถิติการให้บริการ
        - มาตราฐานการให้บริการ
        - รายละเอียดสนับสนุน
        - สถิติการให้บริการ

        - รายงานการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
       

^