รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้ดจ้างรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 รายละเอียด **คลิก**
1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 รายละเอียด **คลิก**
2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 รายละเอียด **คลิก**
3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 รายละเอียด **คลิก**
4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 รายละเอียด **คลิก**
5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด **คลิก**
6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 รายละเอียด **คลิก**
7. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 รายละเอียด **คลิก**
8. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 รายละเอียด **คลิก**
9. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 รายละเอียด **คลิก**
10. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 รายละเอียด **คลิก**
11. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 รายละเอียด **คลิก**
12. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 รายละเอียด **คลก**

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 รายละเอียด **คลิก**
1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 รายละเอียด **คลิก**
2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 รายละเอียด **คลิก**
3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 รายละเอียด ****
4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 รายละเอียด ****
5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียด ****
6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 รายละเอียด ****
7. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 รายละเอียด ****
8. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 รายละเอียด ****
9. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 รายละเอียด ****
10. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 รายละเอียด ****
11. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 รายละเอียด ****
12. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 รายละเอียด ****

 
^