รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้ดจ้างรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 รายละเอียด **คลิก**
1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 รายละเอียด **คลิก**
2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด **คลิก**
3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 รายละเอียด **คลิก**
4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 รายละเอียด **คลิก**
5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด **คลิก**
6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 รายละเอียด **คลิก**
7. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 รายละเอียด **คลิก**
8. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 รายละเอียด **คลิก**
9. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 รายละเอียด **คลิก**
10. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 รายละเอียด **คลิก**
11. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 รายละเอียด **คลิก**

12. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 รายละเอียด **คลิก**

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 รายละเอียด **คลิก**
1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 รายละเอียด **คลิก**
2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 รายละเอียด **คลิก**
3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 รายละเอียด **คลิก**
4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 รายละเอียด **คลิก**
5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด **คลิก**
6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 รายละเอียด **คลิก**
7. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 รายละเอียด **คลิก**
8. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 รายละเอียด **คลิก**
9. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 รายละเอียด **คลิก**
10. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 รายละเอียด ****
11. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 รายละเอียด ****
12. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 รายละเอียด ****

 
^