โรงเรียนในสังกัด (ชลบุรี)

โรงเรียนในจังหวัดชลบุรี ผู้บริหาร
โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)
ผอ.รุ่งทิพย์ พรหมศิริ
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ผอ.อุทัย สิงห์โตทอง
โรงเรียนชลกันยานุกูล
ผอ.เฉิดเฉลา แก้วประเคน
โรงเรียนแสนสุข
ผอ.สุพัฒน์ จิรัสคามิน
โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
ผอ.วัชระ บุปผามาศ
โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
ผอ.เรืองเดช สาระปารัง
โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
ผอ.นภาพร มูลเมือง
โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)
ผอ.สำเริง หมอนวัน
โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร)
ผอ.นิพนธ์ แจ่มจรัส
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ผอ.วิทยา อรุณแสงฉาน
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
ผอ.อัญชลี อิสสรารักษ์
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
ผอ.กฤตติกา เบญจมาลา
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
ผอ.ยุพยง วุ้นวงศ์
โรงเรียนพานทอง
ว่าที่ ร.อ.อาจินต์ จรูญผล
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
ผอ.อัมพร อิสสรารักษ์
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
ผอ.เอกบรรจง บุญผ่อง
โรงเรียนอุทกวิทยาคม
ผอ.ณัฐชา จันทร์ดา
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
ผอ.สมคิด กลับดี
โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
ผอ.เสนีย์ สำราญสุข
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
ผอ.มณฑาทิพย์ เสาวคนธ์
โรงเรียนบางละมุง
ผอ.วิษณุ ผสมทรัพย์
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ผอ.สมศักดิ์ ด้วงเจริญ
โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
ผอ.สมพร หิรัญลักษณ์สุต
โรงเรียนศรีราชา
ผอ.โกศล ดาราพิสุทธิ์
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)
ผอ.ณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
ผอ.ธีระ หมื่นศรี
โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
ผอ.ประทม พุทสอน
โรงเรียนเกาะสีชัง
ผอ.นภัสสร บุรารัตนวงศ์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ผอ.วันชัย ทันสมัย
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
ผอ.คงเดช โชติจำลอง
โรงเรียนสิงห์สมุทร
ผอ.ประสิทธิ์ เหลืองทอง
^