โรงเรียนในสังกัด (ชลบุรี)

โรงเรียนในจังหวัดชลบุรี ผู้บริหาร
โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)
ผอ.ชูชาติ  รักวงศ์
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ผอ.รุ่งทิพย์  พรหมศิริ
โรงเรียนชลกันยานุกูล

ผอ.สำเริง หมอนวัน

โรงเรียนแสนสุข
ผอ.ประโยชน์  กีรติประกรณ์
โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
ผอ.อัญชลี อิสสรารักษ์
โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
ผอ.ชัยพัฒน์   เชื่อมชิต
โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
ผอ.วิชาญ  ทองดา
โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)
ผอ.เอกบรรจง  บุญผ่อง
โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร)
ผอ.อิทธิพล   ปากเมือง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ผอ.วิทยา อรุณแสงฉาน
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
ผอ.พิทักษ์ อักษรศิลป์
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
ผอ.จันทร์ษา  ชัยวัฒนธีรากร
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
ผอ.นภาพร มูลเมือง
โรงเรียนพานทอง
ผอ.พรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
ผอ.สุพัฒน์ จิรัสคามิน
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
ผอ.พยุงศรี วังโส
โรงเรียนอุทกวิทยาคม
ผอ.บุญเกิด  กลมทุกสิ่ง
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
ผอ.สมคิด กลับดี
โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
ว่าที่ ร.อ. อาจินทร์  จรูญผล
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
ผอ.เสน่ห์ เทียนรุ่งรัศมี
โรงเรียนบางละมุง
ผอ.สยาม มากอุตส่าห์
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ผอ.สมศักดิ์ ด้วงเจริญ
โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
ผอ.สาริศา  จันทร์แรม
โรงเรียนศรีราชา
ผอ.ณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)
ผอ.เสนีย์ สำราญสุข
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
ผอ.อาวุธ   โอชาพงศ์
โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
ผอ.สมพร  หิรัญลักษณ์
โรงเรียนเกาะสีชัง             
ผอ.เจตปรียา  ขำเสถียร
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ผอ.วันชัย ทันสมัย
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
ผอ.ณัฐชา  จันทร์ดา
โรงเรียนสิงห์สมุทร
ผอ.คงเดช  โชติจำลอง
^