โรงเรียนในสังกัด (ชลบุรี)

โรงเรียนในจังหวัดชลบุรี ผู้บริหาร
โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)
ผอ.รุ่งทิพย์ พรหมศิริ
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ผอ.อุทัย สิงห์โตทอง
โรงเรียนชลกันยานุกูล

- ว่าง -

โรงเรียนแสนสุข
ผอ.สุพัฒน์ จิรัสคามิน
โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
ผอ.วัชระ บุปผามาศ
โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
ผอ.เรืองเดช สาระปารัง
โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
ผอ.นภาพร มูลเมือง
โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)
ผอ.สำเริง หมอนวัน
โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร)
- ว่าง -
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ผอ.วิทยา อรุณแสงฉาน
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
ผอ.อัญชลี อิสสรารักษ์
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
ผอ.กฤตติกา เบญจมาลา
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
ผอ.ยุพยง วุ้นวงศ์
โรงเรียนพานทอง
ว่าที่ ร.อ.อาจินต์ จรูญผล
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
ผอ.อัมพร อิสสรารักษ์
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
- ว่าง -
โรงเรียนอุทกวิทยาคม
ผอ.ณัฐชา จันทร์ดา
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
ผอ.สมคิด กลับดี
โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
ผอ.เสนีย์ สำราญสุข
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
ผอ.มณฑาทิพย์ เสาวคนธ์
โรงเรียนบางละมุง
ผอ.วิษณุ ผสมทรัพย์
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ผอ.สมศักดิ์ ด้วงเจริญ
โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
ผอ.สมพร หิรัญลักษณ์สุต
โรงเรียนศรีราชา
ผอ.โกศล ดาราพิสุทธิ์
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)
ผอ.ณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
- ว่าง -
โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
ผอ.ประทม พุทสอน
โรงเรียนเกาะสีชัง             
ผอ.นภัสสร บุรารัตนวงศ์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ผอ.วันชัย ทันสมัย
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
ผอ.คงเดช โชติจำลอง
โรงเรียนสิงห์สมุทร
ผอ.ประสิทธิ์ เหลืองทอง
^