โรงเรียนในสังกัด (ชลบุรี)

โรงเรียนในจังหวัดชลบุรี ผู้บริหาร
โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)
ผอ.พรพิศ  อภิชิตพงศ์ชัย
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ผอ.รุ่งทิพย์  พรหมศิริ
โรงเรียนชลกันยานุกูล

ผอ.ณรงค์  กิตติวงศ์ตระกูล

โรงเรียนแสนสุข

ผอ.อดิพงษ์ สุขนาค
โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
ผอ.นภาพร  มูลเมือง
โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
ผอ.ชัยพัฒน์   เชื่อมชิต
โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
สพม.ชลบุรี ระยอง
โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)
ผอ.เอกบรรจง  บุญผ่อง
โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร)
ผอ.เสน่ห์  เทียนรุ่งรัศมี
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ผอ.ทวีศักดิ์  เจริญเตีย
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
ผอ.สมปอง  โพธิ์ศรี
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
ผอ.รุ่งทวี  พรรณา
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
ผอ.พิทักษ์  อักษรศิลป์
โรงเรียนพานทอง
ผอ.เจตปรียา  ขำเสถียร
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
ผอ.ประโยชน์  กีรติปกรณ์
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
ผอ.พยุงศรี วังโส
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)
สพม.ชลบุรี ระยอง
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
สพม.ชลบุรี ระยอง
โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
ผอ.บุญเกิด  กลมทุกสิ่ง
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
ผอ.อรรถพล  วงศ์บุปผา
โรงเรียนบางละมุง
ผอ.อาวุธ  โอชาพงศ์
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ผอ.สยาม  มากอุส่าห์
โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
ผอ.สุรีย์พร  ศรีวัฒนะ
โรงเรียนศรีราชา
ว่าที่ ร.อ.อาจินต์  จรูญผล 
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)
ผอ.จันทร์ษา  ชัยวัฒนธีรากร
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
ผอ.สาริศา  จันทร์แรม  
โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
ผอ.สมพร  หิรัญลักษณ์สุด
โรงเรียนเกาะสีชัง              
สพม.ชลบุรี ระยอง
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ผอ.วันชัย ทันสมัย
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
ผอ.ณัฐชา  จันทร์ดา
โรงเรียนสิงห์สมุทร
ผอ.คงเดช  โชติจำลอง
^