โรงเรียนในสังกัด (ชลบุรี)

โรงเรียนในจังหวัดชลบุรี ผู้บริหาร
โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)
ผอ.รุ่งทิพย์ พรหมศิริ
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ผอ.อัมพร อิสสรารักษ์
โรงเรียนชลกันยานุกูล

ผอ.สำเริง หมอนวัน

โรงเรียนแสนสุข
ว่าที่ ร.อ.อาจินต์ จรูญผล
โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
ผอ.อัญชลี อิสสรารักษ์
โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
ผอ.ชัยพัฒน์   เชื่อมชิต
โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
ผอ.นภาพร มูลเมือง
โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)
ผอ.โกศล ดาราพิสุทธิ์
โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร)
ผอ.อิทธิพล   ปากเมือง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ผอ.วิทยา อรุณแสงฉาน
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
ผอ.พิทักษ์ อักษรศิลป์
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
ผอ.กฤตติกา เบญจมาลา
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
ผอ.นภาพร มูลเมือง
โรงเรียนพานทอง
ผอ.พรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
ผอ.สุพัฒน์ จิรัสคามิน
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
ผอ.พยุงศรี วังโส
โรงเรียนอุทกวิทยาคม
ผอ.ณัฐชา จันทร์ดา
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
ผอ.สมคิด กลับดี
โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
ผอ.ประโยชน์ กีรติปกรณ์
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
ผอ.เสน่ห์ เทียนรุ่งรัศมี
โรงเรียนบางละมุง
ผอ.สยาม มากอุตส่าห์
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ผอ.สมศักดิ์ ด้วงเจริญ
โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
ผอ.สมพร หิรัญลักษณ์สุต
โรงเรียนศรีราชา
ผอ.ณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)
ผอ.เสนีย์ สำราญสุข
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
ผอ.อาวุธ   โอชาพงศ์
โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
ผอ.ประทม พุทสอน
โรงเรียนเกาะสีชัง             
ผอ.นภัสสร บุรารัตนวงศ์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ผอ.วันชัย ทันสมัย
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
ผอ.คงเดช โชติจำลอง
โรงเรียนสิงห์สมุทร
ผอ.ประสิทธิ์ เหลืองทอง
^