โรงเรียนในสังกัด (ชลบุรี)

โรงเรียนในจังหวัดชลบุรี ผู้บริหาร
โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)
ผอ.รุ่งทิพย์ พรหมศิริ
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ผอ.อุทัย สิงห์โตทอง
โรงเรียนชลกันยานุกูล

ผอ.สำเริง หมอนวัน

โรงเรียนแสนสุข
ผอ.สุพัฒน์ จิรัสคามิน
โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
ผอ.วัชระ บุปผามาศ
โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
ผอ.ชัยพัฒน์   เชื่อมชิต
โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
ผอ.นภาพร มูลเมือง
โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)
ผอ.เรืองเดช สาระปารัง
โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร)
ผอ.อิทธิพล   ปากเมือง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ผอ.วิทยา อรุณแสงฉาน
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
ผอ.อัญชลี อิสสรารักษ์
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
ผอ.กฤตติกา เบญจมาลา
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
ผอ.ยุพยง วุ้นวงศ์
โรงเรียนพานทอง
ว่าที่ ร.อ.อาจินต์ จรูญผล
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
ผอ.อัมพร อิสสรารักษ์
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
ผอ.อดิศร   เสริมสุนทรศิลป์
โรงเรียนอุทกวิทยาคม
ผอ.ณัฐชา จันทร์ดา
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
ผอ.สมคิด กลับดี
โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
ผอ.เสนีย์ สำราญสุข
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
ผอ.มณฑาทิพย์ เสาวคนธ์
โรงเรียนบางละมุง
ผอ.วิษณุ ผสมทรัพย์
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ผอ.สมศักดิ์ ด้วงเจริญ
โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
ผอ.สมพร หิรัญลักษณ์สุต
โรงเรียนศรีราชา
ผอ.โกศล ดาราพิสุทธิ์
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)
ผอ.ณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
ผอ.อาวุธ   โอชาพงศ์
โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
ผอ.ประทม พุทสอน
โรงเรียนเกาะสีชัง             
ผอ.นภัสสร บุรารัตนวงศ์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ผอ.วันชัย ทันสมัย
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
ผอ.คงเดช โชติจำลอง
โรงเรียนสิงห์สมุทร
ผอ.ประสิทธิ์ เหลืองทอง
^