ทำเนียบผู้บริหารติดต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
   ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม
   เบอร์โทร 08-1782-5538
   Email : som.sak18.st@gmail.com

 
^