ทำเนียบผู้บริหารติดต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
   ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม
   เบอร์โทร 08-1782-5538
   Email : som.sak18.st@gmail.com

   นายเมฆิน ลิ้มเจริญ
   เบอร์โทร 06-1535-5936

   นายไพทูล อยู่เกตุ
   เบอร์โทร 09-4549-8929

   นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์
   เบอร์โทร 08-2301-5753


 
^