"ดูภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน EEC "

"ดูภาพกิจกรรมจัดทำแผน EEC "

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม...

สอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย

ข้อมูลเพิ่มเติม...

ข่าวการประชุม อบรม สัมมนา

ข้อมูลเพิ่มเติม...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา

ข้อมูลเพิ่มเติม...

รายงานงบการเงิน สพม. เขต 18

ข้อมูลเพิ่มเติม...

บทความ แหล่งเรียนรู้

ข้อมูลเพิ่มเติม...

โหลดข้อมูลนโยบายและแผน

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [16 มิ.ย. 2563 เวลา 15:43 น.] ดาวน์โหลด 47

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แนวทางการด าเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 [24 ก.พ. 2563 เวลา 13:53 น.] ดาวน์โหลด 54

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สพม.18 [17 ก.พ. 2563 เวลา 15:37 น.] ดาวน์โหลด 242

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [17 ก.พ. 2563 เวลา 14:20 น.] ดาวน์โหลด 94

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [02 ก.ค. 2562 เวลา 09:53 น.] ดาวน์โหลด 100

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ [25 เม.ย. 2562 เวลา 15:06 น.] ดาวน์โหลด 88

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 [25 เม.ย. 2562 เวลา 15:04 น.] ดาวน์โหลด 235

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [10 เม.ย. 2562 เวลา 14:57 น.] ดาวน์โหลด 118

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [19 มี.ค. 2562 เวลา 11:21 น.] ดาวน์โหลด 123

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png สรุปข้อมูลทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปีการศึกษา 2561 [30 ส.ค. 2561 เวลา 11:48 น.] ดาวน์โหลด 387

ข้อมูลเพิ่มเติม...

จุลสารข่าว/วารสาร สพม.18

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png วารสารรายปักษ์ ตุลาคม-มีนาคม 2562 [10 พ.ค. 2562 เวลา 15:31 น.] ดาวน์โหลด 39

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png จุลสารข่าว สพม.18 ฉบับที่ 4/2558 [23 ก.ย. 2559 เวลา 11:03 น.] ดาวน์โหลด 146

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png จุลสารข่าว สพม.18 ฉบับที่ 3/2558 [23 ก.ย. 2559 เวลา 11:03 น.] ดาวน์โหลด 16

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png จุลสารข่าว สพม.18 ฉบับที่ 2/2558 [23 ก.ย. 2559 เวลา 11:03 น.] ดาวน์โหลด 19

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png จุลสารข่าว สพม.18 ฉบับที่ 1/2557 [23 ก.ย. 2559 เวลา 11:03 น.] ดาวน์โหลด 33

     

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [16 มิ.ย. 2563 เวลา 15:43 น.] ดาวน์โหลด 47

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แนวทางการด าเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 [24 ก.พ. 2563 เวลา 13:53 น.] ดาวน์โหลด 54

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สพม.18 [17 ก.พ. 2563 เวลา 15:37 น.] ดาวน์โหลด 242

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [17 ก.พ. 2563 เวลา 14:20 น.] ดาวน์โหลด 94

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [02 ก.ค. 2562 เวลา 09:53 น.] ดาวน์โหลด 100

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ [25 เม.ย. 2562 เวลา 15:06 น.] ดาวน์โหลด 88

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 [25 เม.ย. 2562 เวลา 15:04 น.] ดาวน์โหลด 235

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [10 เม.ย. 2562 เวลา 14:57 น.] ดาวน์โหลด 118

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [19 มี.ค. 2562 เวลา 11:21 น.] ดาวน์โหลด 123

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png สรุปข้อมูลทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปีการศึกษา 2561 [30 ส.ค. 2561 เวลา 11:48 น.] ดาวน์โหลด 387

ข้อมูลเพิ่มเติม...

   Facebook สพม.18

 
   

   E-Book สพม.18

 

จดหมายข่าว

อมูลเพิ่มเติม...

 
^