ข่าวการประชุม อบรม สัมมนา

ประชาสัมพันธ์โครงการออนไลน์ “ครูแนะแนวมืออาชีพสู่นักคณิตศาสตร์ในอนาคต”
ประชาสัมพันธ์โครงการออนไลน์ “ครูแนะแนวมืออาชีพสู่นักคณิตศาสตร์ในอนาคต”

22 พ.ย. 2564 เวลา 15:26 น. 0 17

ด้วยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำหนดจัดโครงการออนไลน์ ldquo;ครูแนะแนวมืออาชีพ สู่นักคณิตศาสตร์ในอนาคต rdquo; ผานโปรแกรม Zoom ให้แก่ ครูแนะแนวของโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในวันที่ 3 ธันวาคม พ ศ 2564 เว

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการเงิน ปัญชี พัสดุ จากสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2564 - 2565
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการเงิน ปัญชี พัสดุ จากสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2564 - 2565

12 พ.ย. 2564 เวลา 14:19 น. 0 50

ด้วย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 8 หลักสูตร 1 หลักสูตร ldquo;วิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างถูกต้อง หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA การแก้ปัญหาการถูกไต่สวนตามกฎหม

ขอนำเสนอแบบสำรวจความต้องการขอเข้ารับการบริการวิชาการ โครงการอบรมออนไลน์
ขอนำเสนอแบบสำรวจความต้องการขอเข้ารับการบริการวิชาการ โครงการอบรมออนไลน์

28 ต.ค. 2564 เวลา 15:04 น. 0 88

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบุคลกรทางการศึกษาเป็นสำคัญ เพื่อความปลอดภัย และการพัฒนาวิชาชีพครูเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงขอนำเสนอแบบสำรวจความต้องการขอเข้ารับการบริการวิชาการ โครงการ

ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ เรื่อง หลักสูตรพัฒนาศักยภาพรายบุคคล Individual development Plan ( ID Plan)
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ เรื่อง หลักสูตรพัฒนาศักยภาพรายบุคคล Individual development Plan ( ID Plan)

27 ต.ค. 2564 เวลา 10:37 น. 0 38

ด้วยทางบริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่นจำกัด ได้จัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพรายบุคคล Individual Development Plan ID Plan ซึ่งมีหลักการเน้นให้ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้พัฒนาตัวเองรอบด้านรู้ จักตัวเองมากขึ้น และได้เรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศต

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (Performance agreement – Based Management : PABM) โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มครูออนไลน์ครบวงจรเป็นเครื่องมือ
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (Performance agreement – Based Management : PABM) โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มครูออนไลน์ครบวงจรเป็นเครื่องมือ

27 ต.ค. 2564 เวลา 10:21 น. 0 59

ด้วย สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ ประเทศไทย ร่วมกับสถาบันไอเวิลด์ ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยยึดข้อตกลงเป็นฐาน Performance agreement ndash; Based Management : PABM โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มครูออนไลน์เป็นเครื่องมือ ด้วยกา

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (Performance agreement – Based Management : PABM) ด้วยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ครบวงจร เป็นเครื่องมือ
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (Performance agreement – Based Management : PABM) ด้วยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ครบวงจร เป็นเครื่องมือ

27 ต.ค. 2564 เวลา 10:09 น. 0 28

ด้วย สถาบันไอเวิลด์ บริษัท ไอเวิลด์ จำกัด หน่วยพัฒนาครูผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน Performance agreement ndash; Based Management : PABM ด้วยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไล

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 3 ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 3 ประจำปี 2564

06 ต.ค. 2564 เวลา 09:26 น. 0 106

ศูนย์บริหารวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะทางการบริหารของบุคลากรภาครัฐ หลักสูตร ldquo;การบริหารยุทธศาสตร์ rdquo; รุ่นที่ 3 ประจำปี 2564 ขึ้น ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน ndash; 1 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ ldquo;Digital Training

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยสำนักงานบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยสำนักงานบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร

29 ก.ย. 2564 เวลา 14:30 น. 0 10

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้ 1 หลักสูตร ldquo;การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการบริหารงบประมาณและการจัดทำงบประมาณและการจัดทำงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ rdquo; จำนวน 5 รุ่

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยยึดดิจิทัลแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์และข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็นฐาน (Online School Platform and Permance Agreement-Based Management)
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยยึดดิจิทัลแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์และข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็นฐาน (Online School Platform and Permance Agreement-Based Management)

28 ก.ย. 2564 เวลา 13:42 น. 0 50

ด้วยสถาบันไอเวิลด์ หน่วยพัฒนาครูที่ได้รับการรับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา คุรุสภา ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนยึดดิจิทัลแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์และข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็นฐาน Online School Platform and Performance

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 39
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 39

22 ก.ย. 2564 เวลา 15:28 น. 0 53

ด้วยศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 39 ระหว่างวันที่ 27 29 ตุลาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ (PIM Train the Trainer Program) และโครงการ PIM Open House
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ (PIM Train the Trainer Program) และโครงการ PIM Open House

20 ก.ย. 2564 เวลา 15:46 น. 0 140

ด้วยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พีไอเอ็ม จัดตั้งศูนย์ PIM Career Academy ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เผยแพร่องค์ความรู้ ความเข้าใจทางด้านการศึกษา กับแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Work ndash; based Educatio

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ในรูปแบบออนไลน์
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ในรูปแบบออนไลน์

20 ก.ย. 2564 เวลา 11:54 น. 0 105

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบ

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Teacher of Excellence) ครั้งที่ 1
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Teacher of Excellence) ครั้งที่ 1

16 ก.ย. 2564 เวลา 11:42 น. 0 149

ด้วย สถาบันไอเวิลด์ หน่วยพัฒนาครูศตวรรษที่ 21 ครบวงจร ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ Teacher of Excellence ครั้งที่ 1 จำนวน 4 หลักสูตร เพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำข้อตกลง Performance Agree

ประชาสัมพันธ์การอบรมความรู้เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโปรแกรม ZOOM ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ประชาสัมพันธ์การอบรมความรู้เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโปรแกรม ZOOM ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

15 ก.ย. 2564 เวลา 11:00 น. 0 42

ด้วย สำนักพิมพ์เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิค ประจำประเทศไทย ขออนุญาตเชิญข้าราชการครู ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมอบรมความรู้เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโปรแกรม ZOOM ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้ที่เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรภายหลังการ

การอบรมวิธีตรวจสอบสิทธิ์เปลี่ยนผ่านสู่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ วPA
การอบรมวิธีตรวจสอบสิทธิ์เปลี่ยนผ่านสู่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ วPA

08 ก.ย. 2564 เวลา 10:19 น. 0 521

ตามที่ ก ค ศ ได้อนุมัติ ldquo;หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู rdquo; หรือ ว9 2564 สำหรับสายงานการสอน มีผลกระทบต่อผู้เกิดสิทธิ์ในหลักเกณฑ์ฯเดิม ได้แก่ ว17 2552 หรือ ว21 2560 ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามหล

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร Train the trainers สำหรับเด็กและเยาวชนด้านปัญญาประดิษฐ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร Train the trainers สำหรับเด็กและเยาวชนด้านปัญญาประดิษฐ์

09 ส.ค. 2564 เวลา 11:39 น. 0 383

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำเนินโครงการปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน AI for All โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ด้านการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ A

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ฟรีและแบบมีค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ฟรีและแบบมีค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล

02 ส.ค. 2564 เวลา 16:07 น. 0 296

ด้วยสมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ ประเทศไทย ร่วมกับหน่วยพัฒนาครูไอเวิลด์และหน่วยพัฒนาครูฝึกอบรมและสัมมนาคิดดี ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบออนไลน์เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะระบบใหม่ PA ช่วงเปลี่ยนผ่าน การพัฒนาสมรรถนะทางดิจิทัล ในรูปแบบเรียนบนแพลตฟอร

ขอเชิญอบรมฟรีมีวุฒิบัตร หลักสูตร “ผู้นำทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การทำข้อตกลงเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนและประเด็นท้าทายของครูอย่างยั่งยืน”
ขอเชิญอบรมฟรีมีวุฒิบัตร หลักสูตร “ผู้นำทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การทำข้อตกลงเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนและประเด็นท้าทายของครูอย่างยั่งยืน”

02 ส.ค. 2564 เวลา 15:59 น. 0 243

ด้วยสถาบันไอเวิลด์ ผู้นำการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านและกิจกรรมผสมผสาน Flipped and Blended Learning Approach โดยใช้แพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ครบวงจร ได้พัฒนาหลักสูตร ldquo;ผู้นำทางวิชาการและการเปลี่ยนแผลงเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การทำข้อตกลง เน้นผลลัพธ์ผู้เรียนและ

ขอเชิญอบรมฟรีมีวุฒิบัตร โครงการ “พัฒนาสมรรถนะความเป็นเลิศด้านดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ไม่มีค่าลงทะเบียน)
ขอเชิญอบรมฟรีมีวุฒิบัตร โครงการ “พัฒนาสมรรถนะความเป็นเลิศด้านดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ไม่มีค่าลงทะเบียน)

02 ส.ค. 2564 เวลา 15:49 น. 0 430

ด้วยโรงเรียนไอเวิลด์ ผู้นำการ จัดการเรียนเชิงรุก Active Learning โดยใช้แพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ครบวงจร ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะความเป็นเลิศด้านดิจิทัล Digital Competency สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการ ldquo;พัฒนาสมรรถนะความเป็นเลิศด้านด

ขอเชิญครูอบรมหลักสูตรคุรุพัฒนากรณีพิเศษช่วงเปลี่ยนผ่าน ว 21 และ ว 9 (PA)
ขอเชิญครูอบรมหลักสูตรคุรุพัฒนากรณีพิเศษช่วงเปลี่ยนผ่าน ว 21 และ ว 9 (PA)

02 ส.ค. 2564 เวลา 15:42 น. 0 492

ด้วย สถาบันไอเวิลด์ หน่วยพัฒนาครูรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา รหัสหน่วยเลขที่ 0265549000073 มีความประสงค์ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา สมัครอบรมหลักสูตร ldquo;การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4 0 และการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยการใช้สมาร์ทดิจิทัลแพล

^