ข่าวการประชุม อบรม สัมมนา

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

10 มี.ค. 2563 เวลา 10:02 น. 0 92

ด้วยสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั่วไป หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล และการเป็นที่ปรึกษาทางว

ประชาสัมพันธ์โครงการ จากชมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จากชมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย

25 ก.พ. 2563 เวลา 16:26 น. 0 74

ด้วย ชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญ

ประชาสัมพันธ์โครงการการแลกเปลี่ยนความรู้เศรษฐศาสตร์กับครูผู้สอนสังคมศึกษา
ประชาสัมพันธ์โครงการการแลกเปลี่ยนความรู้เศรษฐศาสตร์กับครูผู้สอนสังคมศึกษา

19 ก.พ. 2563 เวลา 16:19 น. 0 47

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการการแลกเปลี่ยนความรู้เศรษฐศาสตร์กับครูผู้สอนสังคมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินให้กับครูผู้สอนสังคมศึกษา ให้เกิดความเข้าใจในวิชาเศรษฐศาสตร์อันเป็นประโยชน์

ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

19 ก.พ. 2563 เวลา 15:58 น. 0 30

ด้วย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนด รับสมัครเข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยเปิดรับสมัครเป็น 2 ระดับ ระดับปริญญาโท 1 หลักส

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

13 ก.พ. 2563 เวลา 19:16 น. 0 1

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 1 หลักสูตร ldquo;เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป ป ท และความรับผิดทางละเมิดขอ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

06 ก.พ. 2563 เวลา 09:14 น. 0 1

ด้วย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แบบคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ค่าลงทะเบียนคนละ 4,800 บาท **รายละเอียด** โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Easy s

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

31 ม.ค. 2563 เวลา 16:42 น. 0 425

ด้วยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์สมาคมพฤธาจารย์ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย และฟอรัมผู้อำนวยการผู้นำการเปลี่ยนแปลง Thailand Principal Forum : TPF กำหนดจัดอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย รุ่นที่ 2
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย รุ่นที่ 2

03 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 น. 0 748

ด้วย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ldquo;เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย รุ่นที่ 2 สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อจะได้นำเทคนิควิธีการดังกล่าว ไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนใ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย รุ่นที่ 3
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย รุ่นที่ 3

03 ต.ค. 2562 เวลา 13:26 น. 0 0

ด้วย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย รุ่นที่ 3 สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อจะได้นำเทคนิค ไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาที่เกี่

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง การใช้งานระบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง” ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง การใช้งานระบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง” ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1

03 ต.ค. 2562 เวลา 13:13 น. 0 351

ด้วย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ldquo;หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง การใช้งานระบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์และหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง rdquo; ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนเด็กออทิสติก
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนเด็กออทิสติก

01 ส.ค. 2562 เวลา 13:21 น. 0 634

ด้วยชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ldquo;การสอนเด็กออทิสติก rdquo; เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศได้มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะผู้เรียน การวางแผนการสอนเทคนิคการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนออ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25 ก.ค. 2562 เวลา 16:57 น. 0 0

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง การใช้งานระบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 24 ndash; 25 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25 ก.ค. 2562 เวลา 16:53 น. 0 1

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e GP ภายใต้ พ ร บ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ ศ 2560 ประจำปีการงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 ndash; 3

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25 ก.ค. 2562 เวลา 16:37 น. 0 823

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย กำหนดจัดอบรมจำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 2 วันณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 15 อาคารบริการศาสตราจารย์ม ล ปิ่น ม

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา “Korean Studies Workshop for Non-Korean Education 2019”
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา “Korean Studies Workshop for Non-Korean Education 2019”

25 ก.ค. 2562 เวลา 16:01 น. 0 151

ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ldquo;Korean Studies Workshop for Non Korean Education 2019 rdquo; ระหว่างวันที่ 19 ndash; 21 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บา

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมในหัวข้อ “กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการ ทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมในหัวข้อ “กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการ ทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

25 ก.ค. 2562 เวลา 15:52 น. 0 254

ด้วยศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการอบรมในหัวข้อ ldquo;กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ ศ 2547 rdquo; สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ”
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ”

25 ก.ค. 2562 เวลา 13:31 น. 0 305

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี กำหนดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ldquo;การเตรียมความพร้อมเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ rdquo; เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี ค

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 2 โมดูล 2
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 2 โมดูล 2

10 ก.ค. 2562 เวลา 11:18 น. 0 271

ด้วยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดอบรมตามโครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 2 โมดูล 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1 สร้างครูกระบวนทัศน์ใหม่ 2 สร้างพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ เป็นชุมชนกัลยาณมิตรที่หล่อเลี้ยงพลังใ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ฯ จากวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ฯ จากวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2562

25 เม.ย. 2562 เวลา 10:09 น. 0 205

ด้วยวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ldquo;สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ rdquo; มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นสถาบันฟิสิกส์ทฤษฎีที่เน้นการวิจัยและจัดการศึกษาชั้นสูงทางฟิสิกส์ทฤษฎีและวิทยาการชั้นสูงต่าง ๆ วิทยาลัย ฯ ได้กำหนดให้มีโครงการ ฯ ฝึกอบรมความรู้ในวิชาฟิสิกส์

ประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 หลักสูตร
ประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 หลักสูตร

25 เม.ย. 2562 เวลา 09:58 น. 0 618

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1 กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานซื้องานจ้างทำของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออ

^