ข่าวการประชุม อบรม สัมมนา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

11 พ.ค. 2565 เวลา 09:53 น. 0 11

ด้วย วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำปีการศึกษา 2565 กำหนดเปิดรับสมัคร จำนวน 20 คน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 31 พฤษภาคม 2565 โดยการจ

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (short course) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (short course) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

22 มี.ค. 2565 เวลา 13:49 น. 0 160

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น short course หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้สอนมืออาชีพในการจัดการสอนแบบผสมผสาน Blended Learning สำหรับการสอนออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะเดิม Upskill และเพิ่มเติมทักษะใหม่ Reskill ซึ่งจัดอบรมในรูปแบ

ประชาสัมพันธ์งาน Education Leaders Forum จากมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ IYF ประจำประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์งาน Education Leaders Forum จากมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ IYF ประจำประเทศไทย

22 มี.ค. 2565 เวลา 13:05 น. 0 127

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ IYF ประจำประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรม งานสัมมนา Mind Education หลักสูตรการศึกษาแนวใหม่ สร้างพื้นฐานจิตใจ เปลี่ยนประเทศ เพื่อยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากลโดยสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนระหว่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมในหัวข้อ “กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมในหัวข้อ “กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

17 ก.พ. 2565 เวลา 15:29 น. 0 187

ด้วยศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการอบรมในหัวข้อ ldquo;กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ ศ 2547 rdquo; สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการฝึกอบรมของ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการฝึกอบรมของ มหาวิทยาลัยศิลปากร

15 ก.พ. 2565 เวลา 10:01 น. 0 160

ด้วย มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมีหลักสูตรที่กำหนดจัดอบรม ดังนี้ 1 หลักสูตร ldquo;แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เปลี่ยนแปลงใหม่ เพื่อป้องกันจุดเสี่ยงจากการตรวจสอบและข้อสังเกตของสำนัก

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

08 ก.พ. 2565 เวลา 14:09 น. 0 174

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ndash; 30 เมษายน 2565 แบ่งการรับสมัครเป็น 2 ระดับ ดังนี้ ระดับปริญญาโท รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริ

การอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "แนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างไม่ให้ผิดระเบียบและศึกษาข้อสังเกตแนววินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
การอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "แนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างไม่ให้ผิดระเบียบและศึกษาข้อสังเกตแนววินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

26 ม.ค. 2565 เวลา 14:31 น. 0 158

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร แนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างไม่ให้ผิดระเบียบและศึกษาข้อสังเกตแนววินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบส

การอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
การอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

26 ม.ค. 2565 เวลา 14:21 น. 0 136

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ได้จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบสาระของระเบียบกระทรวงการคลัง หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับการเ

การอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจัดบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐอย่างมืออาชีพ เพื่อป้องกันความผิดพลาดไม่ให้เกิดการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก" รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 4
การอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจัดบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐอย่างมืออาชีพ เพื่อป้องกันความผิดพลาดไม่ให้เกิดการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก" รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 4

26 ม.ค. 2565 เวลา 14:09 น. 0 237

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ได้จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐอย่างมืออาชีพ เพื่อป้องกันความผิดพลาด ไม่ให้เกิดการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก รายละเอียดคลิก

รับสมัครนักศึกษาปริญาโท โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโท ช่วงปิดเทอม รุ่น 21
รับสมัครนักศึกษาปริญาโท โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโท ช่วงปิดเทอม รุ่น 21

26 ม.ค. 2565 เวลา 13:54 น. 0 203

สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับอนุมัติให้เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มก

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรคุรุพัฒนาที่คุรุสภาต่ออายุ ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรคุรุพัฒนาที่คุรุสภาต่ออายุ ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ

26 ม.ค. 2565 เวลา 11:48 น. 0 424

สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ ประเทศไทย ร่วมกับหน่วยพัฒนาครูไอเวิลด์และหน่วยพัฒนาครูฝึกอบรมสัมมนาคิดดี ได้จัดโครงการอบรมแบบผสมผสานจำนวน 15 รหัสหลักสูตร โดยจะรับสมัครจากเมนูที่ 4 ของ Line OA ทำ วPA ด้วยแพลตฟอร์ม และปฐมนิเทศด้วยการประชุมซูมทุกวันพุธเวลา

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565

18 ม.ค. 2565 เวลา 13:56 น. 0 164

ศูนย์การบริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างและเพิ่มสมรรถนะบุคคลให้สามารถจัดทำยุทธศาสตร์และนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะทางการบริหารบุคลากรภาครัฐ หลักสูตร ldquo;การบริหารเชิงยุ

ประชาสัมพันธ์ การอบรมฟรี “โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดข้อตกลงเป็นฐาน ( Performance Agreement-Based Management : PABM ) ด้วยการใช้ดิจิทัล แพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์เป็นเครื่องมือ”
ประชาสัมพันธ์ การอบรมฟรี “โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดข้อตกลงเป็นฐาน ( Performance Agreement-Based Management : PABM ) ด้วยการใช้ดิจิทัล แพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์เป็นเครื่องมือ”

10 ม.ค. 2565 เวลา 15:17 น. 0 161

ด้วยสมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ ประเทศไทย ร่วมกับสถาบันไอเวิลด์ ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยยึดข้อตกลงเป็นฐาน Performance Agreement Based Management : PABM ด้วยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์เป็นเครื่องมือ โดยกา

ประชาสัมพันธ์โครงการออนไลน์ “ครูแนะแนวมืออาชีพสู่นักคณิตศาสตร์ในอนาคต”
ประชาสัมพันธ์โครงการออนไลน์ “ครูแนะแนวมืออาชีพสู่นักคณิตศาสตร์ในอนาคต”

22 พ.ย. 2564 เวลา 15:26 น. 0 457

ด้วยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำหนดจัดโครงการออนไลน์ ldquo;ครูแนะแนวมืออาชีพ สู่นักคณิตศาสตร์ในอนาคต rdquo; ผานโปรแกรม Zoom ให้แก่ ครูแนะแนวของโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในวันที่ 3 ธันวาคม พ ศ 2564 เว

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการเงิน ปัญชี พัสดุ จากสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2564 - 2565
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการเงิน ปัญชี พัสดุ จากสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2564 - 2565

12 พ.ย. 2564 เวลา 14:19 น. 0 1,463

ด้วย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 8 หลักสูตร 1 หลักสูตร ldquo;วิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างถูกต้อง หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA การแก้ปัญหาการถูกไต่สวนตามกฎหม

ขอนำเสนอแบบสำรวจความต้องการขอเข้ารับการบริการวิชาการ โครงการอบรมออนไลน์
ขอนำเสนอแบบสำรวจความต้องการขอเข้ารับการบริการวิชาการ โครงการอบรมออนไลน์

28 ต.ค. 2564 เวลา 15:04 น. 0 385

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบุคลกรทางการศึกษาเป็นสำคัญ เพื่อความปลอดภัย และการพัฒนาวิชาชีพครูเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงขอนำเสนอแบบสำรวจความต้องการขอเข้ารับการบริการวิชาการ โครงการ

ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ เรื่อง หลักสูตรพัฒนาศักยภาพรายบุคคล Individual development Plan ( ID Plan)
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ เรื่อง หลักสูตรพัฒนาศักยภาพรายบุคคล Individual development Plan ( ID Plan)

27 ต.ค. 2564 เวลา 10:37 น. 0 348

ด้วยทางบริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่นจำกัด ได้จัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพรายบุคคล Individual Development Plan ID Plan ซึ่งมีหลักการเน้นให้ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้พัฒนาตัวเองรอบด้านรู้ จักตัวเองมากขึ้น และได้เรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศต

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (Performance agreement – Based Management : PABM) โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มครูออนไลน์ครบวงจรเป็นเครื่องมือ
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (Performance agreement – Based Management : PABM) โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มครูออนไลน์ครบวงจรเป็นเครื่องมือ

27 ต.ค. 2564 เวลา 10:21 น. 0 248

ด้วย สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ ประเทศไทย ร่วมกับสถาบันไอเวิลด์ ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยยึดข้อตกลงเป็นฐาน Performance agreement ndash; Based Management : PABM โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มครูออนไลน์เป็นเครื่องมือ ด้วยกา

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (Performance agreement – Based Management : PABM) ด้วยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ครบวงจร เป็นเครื่องมือ
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (Performance agreement – Based Management : PABM) ด้วยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ครบวงจร เป็นเครื่องมือ

27 ต.ค. 2564 เวลา 10:09 น. 0 81

ด้วย สถาบันไอเวิลด์ บริษัท ไอเวิลด์ จำกัด หน่วยพัฒนาครูผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน Performance agreement ndash; Based Management : PABM ด้วยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไล

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 3 ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 3 ประจำปี 2564

06 ต.ค. 2564 เวลา 09:26 น. 0 429

ศูนย์บริหารวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะทางการบริหารของบุคลากรภาครัฐ หลักสูตร ldquo;การบริหารยุทธศาสตร์ rdquo; รุ่นที่ 3 ประจำปี 2564 ขึ้น ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน ndash; 1 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ ldquo;Digital Training

^