ข่าวการประชุม อบรม สัมมนา

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมของชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมของชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

20 ต.ค. 2563 เวลา 10:22 น. 0 0

ด้วย ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้พื้นฐานในการสอนภาษาไทย โดยกำหนดการประชุม จำนวน 4 รุ่น ณ โรงแรมสตาร์โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 600 บาท ** รายละเ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร

20 ต.ค. 2563 เวลา 10:17 น. 0 2

ด้วย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาพื้นฐานและการทำสไลด์ถาวร เพื่อให้ข้าราชการครูในสาขาวิทยาศาสตร์มีความรู้พื้นฐานทางด้านจุลชีววิทยา และเพิ่มพูนทักษะทางเทคนิคปฏิบัติการจุลชีววิท

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมของสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมของสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

20 ต.ค. 2563 เวลา 10:08 น. 0 0

ด้วย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 5 หลักสูตร 1 หลักสูตร ข้อควรระหวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางระเมิดของเจ้าหน้าที่ และตัวอย

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

08 ต.ค. 2563 เวลา 13:14 น. 0 11

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 หลักสูตร โดยได้แจ้งขอความอนุเคราะห์ในการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ทราบ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมของสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมของสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

08 ต.ค. 2563 เวลา 12:55 น. 0 10

ด้วย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 4 หลักสูตร 1 หลักสูตร ldquo;การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแนวทางการเปิดเผยราคากลางและ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมของชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมของชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

08 ต.ค. 2563 เวลา 12:52 น. 0 15

ด้วย ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้พื้นฐานในการสอนภาษาไทย โดยกำหนดรายละเอียด ดังนี้ วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เรื่อง ldquo;การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ rdquo; ชั้นอนุบาลแล

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกติกา และวิธีจัดการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย สำหรับครู อาจารย์ และนักเรียน โดยวิทยากรระดับประเทศ
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกติกา และวิธีจัดการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย สำหรับครู อาจารย์ และนักเรียน โดยวิทยากรระดับประเทศ

13 ส.ค. 2563 เวลา 16:33 น. 0 65

สพม 18 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกติกา และวิธีจัดการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย สำหรับครู อาจารย์ และนักเรียน โดยวิทยากรระดับประเทศ จากสมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการเพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา **รายละเอียด**

ประชาสัมพันธ์การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สู่กระบวนการ PLC และหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ประชาสัมพันธ์การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สู่กระบวนการ PLC และหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

13 ส.ค. 2563 เวลา 16:28 น. 0 82

สพม 18 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สู่กระบวนการ PLC และหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ที่ ก ค ศ กำหนด **รายละเอียด**

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2562

10 ส.ค. 2563 เวลา 10:29 น. 0 40

ด้วย สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ส ร ม กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2562 เรื่อง ldquo;การบริหารจัดการมัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษา rdquo; ระหว่างวันที่ 3 ndash; 6 กันยายน 2563 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทั

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง การใช้งานระบบคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง” ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 2
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง การใช้งานระบบคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง” ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 2

31 ก.ค. 2563 เวลา 13:21 น. 0 126

ด้วย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง ldquo;หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์และหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง rdquo; ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที

ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการหลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน”
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการหลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน”

22 ก.ค. 2563 เวลา 11:46 น. 0 52

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร ldquo;เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ ศ 2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 ระห

ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการหลักสูตร “เทคนิคการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการหลักสูตร “เทคนิคการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”

22 ก.ค. 2563 เวลา 11:42 น. 0 56

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร ldquo;เทคนิคการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ ศ 2560 rdquo; รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 ndash; 19 สิงหาคม 2563 ณ โรง

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

10 มี.ค. 2563 เวลา 10:02 น. 0 232

ด้วยสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั่วไป หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล และการเป็นที่ปรึกษาทางว

ประชาสัมพันธ์โครงการ จากชมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จากชมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย

25 ก.พ. 2563 เวลา 16:26 น. 0 363

ด้วย ชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญ

ประชาสัมพันธ์โครงการการแลกเปลี่ยนความรู้เศรษฐศาสตร์กับครูผู้สอนสังคมศึกษา
ประชาสัมพันธ์โครงการการแลกเปลี่ยนความรู้เศรษฐศาสตร์กับครูผู้สอนสังคมศึกษา

19 ก.พ. 2563 เวลา 16:19 น. 0 190

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการการแลกเปลี่ยนความรู้เศรษฐศาสตร์กับครูผู้สอนสังคมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินให้กับครูผู้สอนสังคมศึกษา ให้เกิดความเข้าใจในวิชาเศรษฐศาสตร์อันเป็นประโยชน์

ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

19 ก.พ. 2563 เวลา 15:58 น. 0 90

ด้วย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนด รับสมัครเข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยเปิดรับสมัครเป็น 2 ระดับ ระดับปริญญาโท 1 หลักส

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

13 ก.พ. 2563 เวลา 19:16 น. 0 1

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 1 หลักสูตร ldquo;เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป ป ท และความรับผิดทางละเมิดขอ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

06 ก.พ. 2563 เวลา 09:14 น. 0 1

ด้วย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แบบคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ค่าลงทะเบียนคนละ 4,800 บาท **รายละเอียด** โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Easy s

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

31 ม.ค. 2563 เวลา 16:42 น. 0 854

ด้วยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์สมาคมพฤธาจารย์ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย และฟอรัมผู้อำนวยการผู้นำการเปลี่ยนแปลง Thailand Principal Forum : TPF กำหนดจัดอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย รุ่นที่ 2
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย รุ่นที่ 2

03 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 น. 0 880

ด้วย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ldquo;เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย รุ่นที่ 2 สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อจะได้นำเทคนิควิธีการดังกล่าว ไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนใ

^