ข่าวการประชุม อบรม สัมมนา

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “การสอนอักษรเบรล์จีน”
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “การสอนอักษรเบรล์จีน”

16 พ.ย. 2565 เวลา 11:23 น. 0 14

ด้วย ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ldquo;การสอนอักษรเบรล์จีน rdquo; สำหรับผู้สอน และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับการศึกษาขั้นพ

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ ( PIM Train the Trainer Program )
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ ( PIM Train the Trainer Program )

03 พ.ย. 2565 เวลา 10:27 น. 0 28

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พีไอเอ็ม จัดตั้งศูนย์ PIM Career Academy ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เผยแพร่องค์ความรู้ ความเข้าใจทางด้านการศึกษากับแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Work ndash; based Education โดยมีกล

ประชาสัมพันธ์เชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ ( PIM Train the Trainer Program )
ประชาสัมพันธ์เชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ ( PIM Train the Trainer Program )

03 พ.ย. 2565 เวลา 10:18 น. 0 52

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พีไอเอ็ม จัดตั้งศูนย์ PIM Career Academy ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เผยแพร่องค์ความรู้ ความเข้าใจทางด้านการศึกษากับแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตรวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Work ndash; based Education โดยมีกล

ประชาสัมพันธ์เรื่อง ข้อควรระวังในการปฏิบัติหน้าที่
ประชาสัมพันธ์เรื่อง ข้อควรระวังในการปฏิบัติหน้าที่

21 ต.ค. 2565 เวลา 13:36 น. 0 55

สมาคมพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ส พ บ ค มีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของสมาชิก ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ให้ความรู้ทางกฎหมาย และช่วยเหลือทางกฎหมายหรืออรรถคดีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงกำหนดจัดประชุมสัมม

ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง ข้อควรระวังในการปฏิบัติหน้าที่
ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง ข้อควรระวังในการปฏิบัติหน้าที่

20 ต.ค. 2565 เวลา 11:21 น. 0 20

สมาคมพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ส พ บ ค มีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของสมาชิก ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ให้ความรู้ทางกฎหมาย และช่วยเหลือทางกฎหมายหรืออรรถคดีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงกำหนดจัดประชุมสัมม

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

19 ต.ค. 2565 เวลา 13:01 น. 0 22

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้ 1 หลักสูตร ldquo;ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการออกแบบ การจ้างออกแบบและการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง rdquo; จำนวน 6 รุ่น ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท รายละเอ

แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566

07 ต.ค. 2565 เวลา 15:23 น. 0 84

ด้วย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้ 1 หลักสูตร ldquo;เตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการ

การอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
การอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

20 ก.ย. 2565 เวลา 11:45 น. 0 69

ศูนย์บริหารวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างและเพิ่มสมรรถนะบุคคลให้สามารถจัดทำยุทธศาสตร์และนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะทางการบริหารของบุคลากรภาครัฐ หลักสูตร ldquo;การบริหารเชิงยุ

การอบรมหลักสูตร การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ R & D
การอบรมหลักสูตร การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ R & D

20 ก.ย. 2565 เวลา 11:40 น. 0 63

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดอบรมหลักสูตร การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ R D ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท ข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้และไม่ถือเป็นวันลาตามหนังสือของกระทรวงการคลังที่ กค 0406 4 ว 413 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 256

ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาแนวใหม่สัญจร
ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาแนวใหม่สัญจร

06 ก.ย. 2565 เวลา 08:38 น. 0 118

ด้วยสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ส ร ก ศ ได้กำหนดจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาแนวใหม่สัญจร ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 3 6 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งวั

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร “ร่วมขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพ” (รหัส EP3)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร “ร่วมขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพ” (รหัส EP3)

23 ส.ค. 2565 เวลา 10:26 น. 0 188

ด้วยสมาพันธ์แพลคตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ ประเทศไทย ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ สมาคม พัฒนาวิชาชีพครู แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันก่อตั้งเครือข่ายครูมืออาชีพเพื่อการพัฒนาผู้เรียนที่ยั่งยืน เพื่อเป็นองค์กร ต้นแบบของครูที่รวมตัวกันปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้

ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนา “ระบบ National Digital Learning Platform) สำหรับประเทศไทย”
ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนา “ระบบ National Digital Learning Platform) สำหรับประเทศไทย”

18 ก.ค. 2565 เวลา 13:08 น. 0 158

ด้วยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดให้ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจัดสรรเพื่อการวิจัยพื้นฐานจากหน่วยงานภาครัฐ Fundamental Fund แผนปฏิบัติการและแผนงานของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ววน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ ศ 2565 โด

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

21 มิ.ย. 2565 เวลา 09:39 น. 0 983

ด้วย บริษัท วัน ไวท์ เฮ้าส์ จำกัด ผู้ให้บริการระบบ Speexx ประกอบด้วยชุดข้อสอบวัดผลและชุดฝึกตามกรอบมาตรฐาน CEFR จากประเทศเยอรมนี ในการนี้ บริษัท ฯ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับครูและบุคลากรทางการศึ

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีเสวนาและชมนิทรรศการในงาน "ครูในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ครูปล่อยแสง สำแดงพลังโดยก่อการครู รุ่นที่ 3"
ขอเชิญเข้าร่วมเวทีเสวนาและชมนิทรรศการในงาน "ครูในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ครูปล่อยแสง สำแดงพลังโดยก่อการครู รุ่นที่ 3"

17 มิ.ย. 2565 เวลา 13:56 น. 0 80

ด้วย คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ด้วยกำหนดจัดโครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคีที่ทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ โด

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์

01 มิ.ย. 2565 เวลา 15:34 น. 0 167

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรในระบบออนไลน์ โดยจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครบทุกสาะการเรียนรู้ รวมถึงการศึกษาปฐมวัย และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565

30 พ.ค. 2565 เวลา 14:36 น. 0 1,887

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 6 หลักสูตร โดยได้แจ้งขอความอนุเคราะห์ในการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ทราบ

ประชาสัมพันธ์โครงการการจัดอบรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 โครงการ
ประชาสัมพันธ์โครงการการจัดอบรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 โครงการ

30 พ.ค. 2565 เวลา 13:46 น. 0 269

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการการจัดอบรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1 โครงการการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม ClassPoint ให้กับครูและบุคลากรในสถานศึกษา โดยบริษัท Inknoe Singapore **รายละเ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

11 พ.ค. 2565 เวลา 09:53 น. 0 261

ด้วย วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำปีการศึกษา 2565 กำหนดเปิดรับสมัคร จำนวน 20 คน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 31 พฤษภาคม 2565 โดยการจ

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (short course) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (short course) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

22 มี.ค. 2565 เวลา 13:49 น. 0 535

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น short course หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้สอนมืออาชีพในการจัดการสอนแบบผสมผสาน Blended Learning สำหรับการสอนออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะเดิม Upskill และเพิ่มเติมทักษะใหม่ Reskill ซึ่งจัดอบรมในรูปแบ

^