ข่าวการประชุม อบรม สัมมนา

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 2 โมดูล 2
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 2 โมดูล 2

10 ก.ค. 2562 เวลา 11:18 น. 0 11

ด้วยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดอบรมตามโครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 2 โมดูล 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1 สร้างครูกระบวนทัศน์ใหม่ 2 สร้างพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ เป็นชุมชนกัลยาณมิตรที่หล่อเลี้ยงพลังใ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ฯ จากวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ฯ จากวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2562

25 เม.ย. 2562 เวลา 10:09 น. 0 47

ด้วยวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ldquo;สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ rdquo; มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นสถาบันฟิสิกส์ทฤษฎีที่เน้นการวิจัยและจัดการศึกษาชั้นสูงทางฟิสิกส์ทฤษฎีและวิทยาการชั้นสูงต่าง ๆ วิทยาลัย ฯ ได้กำหนดให้มีโครงการ ฯ ฝึกอบรมความรู้ในวิชาฟิสิกส์

ประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 หลักสูตร
ประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 หลักสูตร

25 เม.ย. 2562 เวลา 09:58 น. 0 59

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1 กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานซื้องานจ้างทำของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพครู
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพครู

24 ก.พ. 2562 เวลา 15:17 น. 0 82

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ SVIT สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กำหนดเปิดสอน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ ศ 2562 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของผู้บรหา

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

07 ก.พ. 2562 เวลา 15:47 น. 0 71

ด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้แจ้งขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ldquo;กระบวนการการออกแบบเชิงความคิดและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม ด้านการคุ้มครองและความปลอดภัย , Critical thinking และ Persistence GRIT rdquo;

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี 2562

28 ม.ค. 2562 เวลา 14:25 น. 0 133

ด้วยสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โปรแกรมการฝึกอบรม ประจำปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้ **รายละเอียด คลิก**

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดภาคเรียน รุ่นที่ 18 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดภาคเรียน รุ่นที่ 18 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

17 ม.ค. 2562 เวลา 11:28 น. 0 611

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้แจ้งขอรับอนุมัติหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยรับสมัครช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม ndash; 10

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562

09 ม.ค. 2562 เวลา 11:52 น. 0 142

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แจ้งขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีหลักสูตร ดังนี้ 1 หลักสูตร ldquo;การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ rdquo; รุ่นที่ 7 ndash; 10 ณ โรงแรมรอ

โครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

03 ม.ค. 2562 เวลา 17:21 น. 0 427

ด้วยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว ได้กำหนดให้มีโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกำหนดหลักสูตรในการพัฒนา ดังนี้ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA

03 ม.ค. 2562 เวลา 13:58 น. 0 113

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA ณ ห้องสื่อโสตทัศน์ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยบริการ

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาเรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาเรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

17 ธ.ค. 2561 เวลา 15:09 น. 0 105

ด้วยสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย กำหนดจัดอบรมพัฒนาบุคลากรเรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้มีทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 5 ndash; 6 มกราค

ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2562
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2562

17 ธ.ค. 2561 เวลา 15:03 น. 0 133

ด้วยสถาบันส่งเสริมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม ndash; ธันวาคม 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การวางแผน การบริหาร การตัดสินใจ และการเพิ่มคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริง โดยมี

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร "บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ"
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร "บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ"

22 พ.ย. 2561 เวลา 14:12 น. 0 229

หลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13

05 พ.ย. 2561 เวลา 14:18 น. 0 155

ด้วย สำนักงาน ก พ ร ได้กำหนดให้มีโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่รุ่นที่ 13 เพื่อสรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถสูงเข้าสู่ระบบราชการ เพื่อพัฒนาให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดี มีสมรรถนะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง Change Agent รวมทั้งมีความพร้อมใ

ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม

08 ต.ค. 2561 เวลา 16:11 น. 0 104

ด้วยสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั่วไป หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล และการเป็นที่ปรึกษาทางว

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้ารับการอบรม “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R และ R Commander”
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้ารับการอบรม “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R และ R Commander”

26 เม.ย. 2561 เวลา 16:32 น. 0 299

ด้วยภาควิชา สถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีกำหนดให้มีโครงการอบรมเรื่อง ldquo;การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R และ R Commander rdquo; ให้แก่ ครู อาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ หรือผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสาม

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เนื่องในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 National and International Conference on Education 2018 (NICE) "Education.Leadership, and Innovation in Learni
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เนื่องในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 National and International Conference on Education 2018 (NICE) "Education.Leadership, and Innovation in Learni

24 เม.ย. 2561 เวลา 11:54 น. 0 260

ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 5 7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมภูเก็ต เกรชแลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต สพม 18 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

24 เม.ย. 2561 เวลา 11:48 น. 0 245

ด้วยศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เดือนกรณฎาคม 2561 จำนวน 28 หลักสูตร โดยให้ส่งใบสมัครไปที่ โทรสารหมายเลข 025035538 หรือ อีเมล์ hrdcenter9@gmail com หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www hrdcenter9 com **ร

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14 ก.พ. 2561 เวลา 20:43 น. 0 329

ด้วยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคม ndash; ธันวาคม 2561 ทั้งในกรุงเทพและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 64 หลักสูตร ในการนี้สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย

^