"ดูภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน EEC "

"ดูภาพกิจกรรมจัดทำแผน EEC " 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม...

สอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย

ข้อมูลเพิ่มเติม...

ข่าวการประชุม อบรม สัมมนา

ข้อมูลเพิ่มเติม...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา

ข้อมูลเพิ่มเติม...

รายงานงบการเงิน สพม. เขต 18

ข้อมูลเพิ่มเติม...

บทความ แหล่งเรียนรู้

ข้อมูลเพิ่มเติม...

โหลดข้อมูลนโยบายและแผน

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [16 ก.ค. 2564 เวลา 09:53 น.] ดาวน์โหลด 63

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [12 ก.ค. 2564 เวลา 13:43 น.] ดาวน์โหลด 39

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 2564 [04 มิ.ย. 2564 เวลา 13:51 น.] ดาวน์โหลด 24

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง [01 เม.ย. 2564 เวลา 14:29 น.] ดาวน์โหลด 121

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี(พ.ศ.2564-2566) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง [01 เม.ย. 2564 เวลา 14:27 น.] ดาวน์โหลด 60

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกาษาขั้นพื้นฐาน [01 เม.ย. 2564 เวลา 14:25 น.] ดาวน์โหลด 34

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png ประกาศนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 [01 เม.ย. 2564 เวลา 14:24 น.] ดาวน์โหลด 26

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 [01 เม.ย. 2564 เวลา 14:21 น.] ดาวน์โหลด 35

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [16 มิ.ย. 2563 เวลา 15:43 น.] ดาวน์โหลด 58

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แนวทางการด าเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 [24 ก.พ. 2563 เวลา 13:53 น.] ดาวน์โหลด 60

ข้อมูลเพิ่มเติม...

จุลสารข่าว/วารสาร สพม.18

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png วารสารรายปักษ์ ตุลาคม-มีนาคม 2562 [10 พ.ค. 2562 เวลา 15:31 น.] ดาวน์โหลด 44

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png จุลสารข่าว สพม.18 ฉบับที่ 4/2558 [23 ก.ย. 2559 เวลา 11:03 น.] ดาวน์โหลด 146

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png จุลสารข่าว สพม.18 ฉบับที่ 3/2558 [23 ก.ย. 2559 เวลา 11:03 น.] ดาวน์โหลด 16

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png จุลสารข่าว สพม.18 ฉบับที่ 2/2558 [23 ก.ย. 2559 เวลา 11:03 น.] ดาวน์โหลด 19

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png จุลสารข่าว สพม.18 ฉบับที่ 1/2557 [23 ก.ย. 2559 เวลา 11:03 น.] ดาวน์โหลด 33

     

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [16 ก.ค. 2564 เวลา 09:53 น.] ดาวน์โหลด 63

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [12 ก.ค. 2564 เวลา 13:43 น.] ดาวน์โหลด 39

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 2564 [04 มิ.ย. 2564 เวลา 13:51 น.] ดาวน์โหลด 24

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง [01 เม.ย. 2564 เวลา 14:29 น.] ดาวน์โหลด 121

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี(พ.ศ.2564-2566) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง [01 เม.ย. 2564 เวลา 14:27 น.] ดาวน์โหลด 60

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกาษาขั้นพื้นฐาน [01 เม.ย. 2564 เวลา 14:25 น.] ดาวน์โหลด 34

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png ประกาศนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 [01 เม.ย. 2564 เวลา 14:24 น.] ดาวน์โหลด 26

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 [01 เม.ย. 2564 เวลา 14:21 น.] ดาวน์โหลด 35

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [16 มิ.ย. 2563 เวลา 15:43 น.] ดาวน์โหลด 58

http://www.spm18.go.th/2017/skin/ext/pdf.png แนวทางการด าเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 [24 ก.พ. 2563 เวลา 13:53 น.] ดาวน์โหลด 60

ข้อมูลเพิ่มเติม...

   Facebook สพม.18

 
   

   E-Book สพม.18

 

จดหมายข่าว


อมูลเพิ่มเติม...

 
^