รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวภาริณี วัฒนะภาราดา

กลุ่มบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^