กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

   -  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   -  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

   -  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

   -  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550

   -  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561

   -  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549

   -  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550

   -  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

   -  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ

      กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553

   -  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการ

      หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550

   -  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555

   -  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

   -  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ

      ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

   -  ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548

   -  ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

      พ.ศ.2548ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548

   -  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548

   -  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548

   -  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548

   -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตราการในการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกล

      เข้าค้ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
  
-  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
   
   

^