การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารเงินงบประมาณ ประจำปี 2562
แผนการจ่ายงบประมาณประจำปี
      1. แผนการใช้จ่ายประจำปี 2562 

การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
     1.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส  1

     
2.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส  2
รายงานผลการใช้จ่ายประจำป
     1.รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
     1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     2.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โรงเรียน
     3.แผนจัดซื้อจัดจ้าง โต๊ะ เก้าอี้

การบริหารเงินงบประมาณ ประจำปี 2563
แผนการจ่ายงบประมาณประจำปี
      1. แผนการใช้จ่ายประจำปี 2563
การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
     1.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส  1 
     2.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส  2
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
     1.รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
การจัดซื้อจัดจ้าง
     1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     2.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัด

^