Download

pdf
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย.pdf
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf
รายงานผลการติดตาม การดำเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน.pdf
รายงานผลการติดตาม การดำเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
pdf
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
pdf
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2565-2567).pdf
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2565-2567)
pdf
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงฯ2564 (6เดือน).pdf
รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(1).pdf
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
pdf
แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 2564.pdf
แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 2564
pdf
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
pdf
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปีฯ.pdf
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี(พ.ศ.2564-2566) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
^