Download

pdf
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561.pdf
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตามไตรมาส)
pdf
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ 2560.pdf
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560
pdf
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ปี2561.pdf
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
pdf
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.pdf
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สพม.18
pdf
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สพม.18
pdf
รายงานการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาสพม18.pdf
รายงานการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาสพม18
pdf
บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561.pdf
บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561
pdf
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
pdf
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.pdf
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
rar
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปี 2560.rar
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปี 2560
^