โรงเรียนในสังกัด (ระยอง)

โรงเรียนในจังหวัดระยอง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดป่าประดู่

ผอ.บำรุง  ชูประเสริฐ

โรงเรียนระยองวิทยาคม
ผอ.ธีระวัธน์  สิงหบุตร
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
ผอ.สุมาลี สุขสาร
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ผอ.พิทักษ์ อักษรศิลป์
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
ผอ.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
ผอ.ถาวร เขียนเสมอ
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
ผอ.สันติ  มุกดาสนิท
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
ผอ.วิชัย ยิ่งประเสริฐ
โรงเรียนบ้านค่าย
ผอ.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
ผอ.บุศยรัตน์  พันธ์เครือบุตร
โรงเรียนนิคมวิทยา
ผอ.สยาม มากอุตสาห์
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
ผอ.เอกบรรจง  บุญผ่อง
โรงเรียนห้วยยางศึกษา
ผอ.ธงชัย วนิชรัตน์
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
ผอ.ภิรมย์ ลี้กุล
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ผอ.ศักดา สรรเสริญ
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ผอ.สมนึก คฤคราช
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
ผอ.ดำรงค์ ศรีอร่าม
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
ผอ.พิภพ นามสนิท
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ผอ.ปรีชา นาคศิริ
^