โรงเรียนในสังกัด (ระยอง)

โรงเรียนในจังหวัดระยอง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดป่าประดู่

ผอ.พรศักดิ์  ทิพย์วงษ์ทอง

โรงเรียนระยองวิทยาคม
ผอ.บำรุง  ชูประเสริฐ
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
ผอ.กฤตติกา  เบญจมาลา
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ผอ.ปรีชา นาคศิริ
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
ผอ.สุมาลี  สุขสาร
โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
ผอ.วิรัช  เปยะกัง
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
ผอ.นภัสสร  บุรารัตนวงศ์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
ผอ.ถาวร  เขียนเสมอ
โรงเรียนบ้านค่าย
ผอ.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
ผอ.วิชัย  ยิ่งประเสริฐ
โรงเรียนนิคมวิทยา
ผอ.ดำรงค์ ศรีอร่าม
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
ผอ.สมนึก  คฤคราช
โรงเรียนห้วยยางศึกษา
ผอ.มนฑาทิพย์ เสาวคนธ์
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
ผอ.ภิรมย์ ลี้กุล
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ผอ.มนตรี คนเล
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ผอ.สันติ  มุกดาสนิท
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
ผอ.ศักดา สรรเสริญ
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
ผอ.ธงชัย วนิชรัตน์
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ผอ.ชาตรี เจริญสุข
^