โรงเรียนในสังกัด (ระยอง)

โรงเรียนในจังหวัดระยอง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดป่าประดู่

ผอ.ทวีสิทธิ์ อิศรเดช

โรงเรียนระยองวิทยาคม
ผอ.สุริสา บุญโชติหิรัญ
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
ผอ.สุมาลี สุขสาร
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ผอ.พิทักษ์ อักษรศิลป์
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
ผอ.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
ผอ.ถาวร เขียนเสมอ
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
ผอ.จามร วาจาสิทธิ์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
ผอ.วิชัย ยิ่งประเสริฐ
โรงเรียนบ้านค่าย
ผอ.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
ผอ.บำรุง ชูประเสริฐ
โรงเรียนนิคมวิทยา
ผอ.สยาม มากอุตสาห์
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
ผอ.ธีระวัธน์ สิงหบุตร
โรงเรียนห้วยยางศึกษา
ผอ.ธงชัย วนิชรัตน์
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
ผอ.ภิรมย์ ลี้กุล
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ผอ.ศักดา สรรเสริญ
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ผอ.สมนึก คฤคราช
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
ผอ.ดำรงค์ ศรีอร่าม
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
ผอ.พิภพ นามสนิท
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ผอ.ปรีชา นาคศิริ
^