โรงเรียนในสังกัด (ระยอง)

โรงเรียนในจังหวัดระยอง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดป่าประดู่

ผอ.บำรุง  ชูประเสริฐ

โรงเรียนระยองวิทยาคม
ผอ.ธีระวัธน์  สิงหบุตร
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
ผอ.สุมาลี สุขสาร
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ผอ.ปรีชา นาคศิริ
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
ผอ.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
ผอ.ถาวร เขียนเสมอ
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
ผอ.สันติ  มุกดาสนิท
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
ผอ.วิชัย ยิ่งประเสริฐ
โรงเรียนบ้านค่าย
ผอ.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
ผอ.บุศยรัตน์  พันธ์เครือบุตร
โรงเรียนนิคมวิทยา
ผอ.ดำรงค์ ศรีอร่าม
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
ผอ.เอกบรรจง บุญผ่อง
โรงเรียนห้วยยางศึกษา
ผอ.มนฑาทิพย์ เสาวคนธ์
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
ผอ.ภิรมย์ ลี้กุล
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ผอ.มนตรี คนเล
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ผอ.สมนึก คฤคราช
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
ผอ.ศักดา สรรเสริญ
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
ผอ.ธงชัย วนิชรัตน์
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ผอ.ชาตรี เจริญสุข
^