Download

pdf
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
pdf
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562.pdf
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
pdf
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ.pdf
คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
pdf
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
pdf
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
pdf
นโยบาย สพฐ. ปี2562.pdf
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
pdf
ข้อมูล DMC 10 มิ.ย. 2561.pdf
สรุปข้อมูลทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปีการศึกษา 2561
pdf
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561.pdf
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตามไตรมาส)
pdf
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ 2560.pdf
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560
pdf
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ปี2561.pdf
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
^