Personnel

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ ทองเนียม

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

กลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสมพร ฤทธาภรณ์

  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

 • thumbnail

  นางมลิวัลย์ เจริญสว่าง

  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

 • thumbnail

  นายบรรเจิด สายกระซิบ

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม

 • thumbnail

  นางพจนา ขาวสอาด

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวอรอุษา อาษาไชย

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นาย ชัยวัฒน์ ซิมหลี

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายณัฐพล ประคองสาย

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวปาริฉัตร สุหร่าย

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวกชวรรณ สร้อยสน

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายทรงยศ ทองขจร

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายชูพงษ์ สุรังษี

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายบุญนาศ วรรพิรุณ

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นางศศิชา ทองสว่าง

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางโกสุม จันทรักษา

  แม่บ้าน

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  นางรุจนี ด้วงชรา

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

 • thumbnail

  นางบุศรา วงษ์มา

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายธีรทัศน์ ทางทอง

  นิติกรชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางโสภา สร้อยสน

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางชลธิชา เลียดประถม

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสมภพ มหาคีตะ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวปรรณพัชร์ จำสุข

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวสุภาภรณ์ นฤภัย

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวณัฎฐ์กานดา เทวรุ่งสัจจา

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวนิภาพรรณ โสรัสสะ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวธนัญญา รัตนจำนงค์

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวเนตรนภิศ พิมสาร

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร แหล่ป้อง

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวภานิชา แสงจันทร์

  พนักงานราชการ

ศูนย์ประสานงานจังหวัดระยอง

 • thumbnail

  นางจารุรัตน์ เพชรกำเนิด

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

 • thumbnail

  นางเพ็ญศรี เต็มนุช

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวเสาวนี หนูฤทธิ์

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวกาญจนา ศรีสุวงค์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวปิยวรรณ สุรเมธากุล

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวกัญญา ไชยทอง

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวทัศนีย์ เชยชม

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวศตพร รัตนะ

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาววริฤฐา บุญทนาวงค์

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวพัชรวรรณ คำหงส์

  พนักงานราชการ

Unknown

 • thumbnail

  นางสุนีย์ แก้วอุไร

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม

 • thumbnail

  นางสาวกัลยกร ศุภวุฒิ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวศรีพรรณ ชุมภูหมุด

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวณัฐณิชา ม่วงมี

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางกนกพร วงศ์อัมพรพิชญ์

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวอภิชญา แก้วงาม

  พนักงานราชการ

Unknown

 • thumbnail

  นางสาวภาริณี วัฒนะภาราดา

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

 • thumbnail

  นางพรเพ็ญ สันติกันต์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวมนทิรา วุฒิสาร

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวรชวรรณ มงคลสวัสดิ์

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายกษิต ธีรอัจฉริยะ

  พนักงานราชการ

Unknown

 • thumbnail

  นางธนนันท์ คณะรมย์

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม

 • thumbnail

  นางน้ำค้าง โตจินดา

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอัจฉรา เงินราษฏร์

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายเริงศักดิ์ คันสร

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายจาฤภณ ศรีวิรัญ

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางอริยา ไตลังคะ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวกานต์รวี ทองคำ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายสิริคุปต์ จันทร์แจ้ง

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวสิริลักษณ์ ตันเฮง

  พนักงานราชการ

Unknown

 • thumbnail

  นางสาวอารี กังสานุกูล

  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม

 • thumbnail

  นางเครือวรรณ์ จำจด

  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

^