Personnel

กลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางมลิวัลย์ เจริญสว่าง

  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

 • thumbnail

  นายบรรเจิด สายกระซิบ

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นางพจนา ขาวสอาด

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายธีรทัศน์ ปิติภาคย์พงษ์

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวอรอุษา อาษาไชย

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นายอชิระ โสธรรมมงคล

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวณัฎฐ์กานดา เทวรุ่งสัจจา

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายชูพงษ์ สุรังษี

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายณัฐพล ประคองสาย

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวปาริฉัตร สุหร่าย

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายทรงยศ ทองขจร

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นางสาวธัญดา บรรพสุวรรณ

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวธนัญญา รัตนจำนงค์

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายบุญนาศ วรรพิรุณ

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นางศศิชา ทองสว่าง

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางโกสุม จันทรักษา

  แม่บ้าน

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  นางรุจนี สีหบุตร

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นางบุศรา วงษ์มา

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางโสภา สร้อยสน

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางชลธิชา เลียดประถม

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสมภพ มหาคีตะ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวปรรณพัชร์ จำสุข

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวอังควิภา สุดอาราม

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวเบญจวรรณ วันนา

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวนิภาพรรณ โสรัสสะ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวสิริลักษณ์ ตันเฮง

  พนักงานราชการ

ศูนย์ประสานงานจังหวัดระยอง

 • thumbnail

  นางจารุรัตน์ เพชรกำเนิด

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 • thumbnail

  นางเพ็ญศรี เต็มนุช

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวเสาวนี หนูฤทธิ์

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวกาญจนา ศรีสุวงค์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวศตพร รัตนะ

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวปิยวรรณ สุรเมธากุล

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวกัญญา ไชยทอง

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวทัศนีย์ เชยชม

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาววริฤฐา บุญทนาวงค์

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวพัชรวรรณ คำหงส์

  พนักงานราชการ

Unknown

 • thumbnail

  นางสุนีย์ แก้วอุไร

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวกัลยกร ศุภวุฒิ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวศรีพรรณ ชุมภูหมุด

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอรทัย ชินหาร

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางกนกพร วงศ์อัมพรพิชญ์

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวศิริลักษณ์ มงคลธีระสกุล

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวณัฐณิชา ม่วงมี

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวอภิชญา แก้วงาม

  พนักงานราชการ

Unknown

 • thumbnail

  นางสาวภาริณี วัฒนะภาราดา

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางพรเพ็ญ สันติกันต์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวมนทิรา วุฒิสาร

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวธัญลักษณ์ จำจด

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวรติกร ศิริมานะ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

Unknown

 • thumbnail

  นางธนนันท์ คณะรมย์

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

 • thumbnail

  นางน้ำค้าง โตจินดา

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอัจฉรา เงินราษฏร์

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายจาฤภณ ศรีวิรัญ

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายณรงค์ศักดิ์ สาลี

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายบุญลือ คำถวาย

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายอมร สุดแสวง

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสุภลักษณ์ สีใส

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอริยา ไตลังคะ

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสุริศา สุขสัญญากิจ

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวกานต์รวี ทองคำ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายสิริคุปต์ จันทร์แจ้ง

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายกษิต ธีรอัจฉริยะ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายภิญโญ เพิ่มพูล

  ครูอัตราจ้าง

Unknown

 • thumbnail

  นางสาวอารี กังสานุกูล

  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

^