รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางจารุรัตน์ เพชรกำเนิด

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^