E-Document

งานวิจัย ชื่อ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู สู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนนิคมวิทยา ปีการศึกษา 2557 - 2558 ของนายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ชื่อ นามสกุล กลุ่มผู้รับ อัปโหลดเมื่อ ครั้ง
บุคคลทั่วไป 26 ก.ค. 2565 91
1
^