E-Document

การจัดการเรียนรู้สู่การดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต โดยใช้ชุดการเรียนการสอนเชิงรุก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย นางสาวสุดา ธนพิบูลกุล โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
ชื่อ นามสกุล กลุ่มผู้รับ อัปโหลดเมื่อ ครั้ง
บุคคลทั่วไป 20 มิ.ย. 2566 72
sopa241@hotmail.com Administrator 12 เม.ย. 2560 1
1
^