E-Document

การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อสงเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมของครูในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ชื่อผู้วิจัย นางธนนันท์ คณะรมย์
ชื่อ นามสกุล กลุ่มผู้รับ อัปโหลดเมื่อ ครั้ง
บุคคลทั่วไป 22 พ.ย. 2566 10
1
^