E-Document

การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อสงเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมของครูในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ชื่อผู้วิจัย นางธนนันท์ คณะรมย์
ชื่อ นามสกุล กลุ่มผู้รับ อัปโหลดเมื่อ ครั้ง
บุคคลทั่วไป 18 พ.ค. 2566 8
1
^