Personnel

กลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสุนีย์ แก้วอุไร

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม

 • thumbnail

  นางอัญชสา ธนากิตติเจริญ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวกัลยกร ศุภวุฒิ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางนิ่มนวล หนูปั้น

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวศรีพรรณ ชุมภูหมุด

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวณัฐณิชา ม่วงมี

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวอภิชญา แก้วงาม

  พนักงานราชการ

^