ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา พ.ศ. .. ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms)

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา พ.ศ. .. ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) เพื่อให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางในการออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยได้แจ้งขอความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 รายละเอียดตาม QR Code แนบท้ายนี้  **รายละเอียด**

Related

ความคิดเห็น
^