วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล บริจาคหนังสือภาษาอังกฤษคุณภาพดีให้กับโรงเรียน

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล บริจาคหนังสือภาษาอังกฤษคุณภาพดีให้กับโรงเรียน เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน หากโรงเรียนมีความประสงค์ขอรับหนังสือ สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริจาคโดยการกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับบริจาคหนังสือผ่านทางเว็บไซต์ https://sites.google.com/muicpc.io/bookforcommunity
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณ สุธาสินี ทีฆะบุตี โทรศัพท์ 02 800 2335-7

Related

ความคิดเห็น
^