หลักเกณฑ์ในการขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตาม ว.17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552

แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง **คลิก**
หลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   **คลิก**
คู่มือการประเมินสายงานการสอน   **คลิก**
คู่มือการประเมินสายงานบริหารสถานศึกษา  **คลิก**
ชี้แจงการส่งผลงานเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ  **คลิก**
ตัวอย่างหนังสือส่งออกขอรับการประเมินเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ(โรงเรียนในจังหวัดชลบุรี)   **คลิก**
ตัวอย่างหนังสือส่งออกขอรับการประเมินเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ(โรงเรียนในจังหวัดระยอง)  **คลิก**
สรุปรายการเอกสาร   **คลิก**

Related

^